Eures Search

Search results

Search found 27157 items
 1. Economic History before 1913

  ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Environmental challenges in a social science perspective

  Hur uppstår ett miljöproblem? När blir en fråga en miljöfråga? Kursen behandlar aktuella miljöfrågor - globala och lokala - och teorier om miljö och samhälle med fokus på politisk ekologi och kulturgeografiska perspektiv. Exempel från landsbygd och städer i Sverige, Europa och Afrika diskuteras. ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Foodservice and Food Production

  Kursen behandlar hur mat för många - det vill säga mat utanför hemmet - planeras, produceras och serveras utifrån olika målgruppers behov och önskemål. Teoretiskt belyses strukturer och aktörer inom området måltidsservice för såväl offentlig som privat sektor. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Future Nuclear Energy Systems- Analyses and Simulations

  I kursen går vi igenom utmaningarna med dagens kärnkraft och hur man kan lösa dessa i framtiden. Det inkluderar hur avfallet kan återvinnas i nya kärnreaktorer och hur man kan öka utnyttjandegraden av naturresurser med två storleksordningar. Förbättrad säkerhet och minskade kopplingar mellan civil kärnkraft och kärnvapen är också viktiga moment. Kursen täcker både framtidens fissionsreaktorer, generation IV, samt termonukleär fusion. Ett stort moment i kursen är projektarbeten i grupp. Projektarbetena fokuserar på reaktor-beräkningar där vi använder oss av avancerade datormodeller av reaktorer. Dessa bygger på väl etablerade beräkningskoder som används både inom industrin och forskningen. Till förfogande finns ett Linux-baserat beräkningskluster. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. History of Religions: Level 1

  More information can be found at http://www.teol.lu.se/RHIA12 ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Research Methods in Global Health

  Kursen ger dig kunskaper och färdigheter i att genomföra mindre forskningsprojekt inom global hälsa, genom att använda kvalitativa eller kvantitativa forskningsmetoder. Exempel tas under kursen från pågående forskningsprojekt i låginkomstländer. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Rhetoric I

  Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig praktiskt tillämpbar kunskap om vad som är utmärkande för för effektiv och god kommunikation. Med utgångspunkt i en tydlig och handfast teoretisk förankring skall den studerande förbättra sin förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift utifrån en medveten kontextanalys. Med uttrycket "effektiv och god kommunikation" aktualiseras också mottagaraspekten, när vi läser och lyssnar, varvid den studerande skall kunna utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande.Tal- och skrivprocessen behandlas i kursen såsom en stegvis gång från innehåll till uttryck, där stegen består av att träffa ett antal val. Kursinnehållet illustreras med konkreta exempel på språkanvändning i olika situationer där språkvalens betydelse för vår verklighetsuppfattning tydliggörs. Praktiska övningsuppgifter ingår. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Sonology, Basic Course

  - ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Swedish for Students with Foreign School Qualifications

  Svenska för studenter med utländsk förutbildning vänder sig till dig som har behörighet i svenska men som vill fördjupa dina kunskaper i svenska språket, såväl teoretiska som praktiska. Syfte och kunskapsmål: Du förväntas efter kursen kunna beskriva svenskans ljudsystem, analysera samtal och ta ställning till olika språkriktighetsfrågor samt att kunna göra muntliga presentationer som följer vedertagna retoriska mönster. Du förväntas också kunna beskriva svensk grammatik ur olika perspektiv, syntaktiskt och morfologiskt och kunna författa texter av olika karaktär och använda relevanta handböcker och andra språkliga hjälpmedel. Innehåll och omfattning: Kursen behandlar svenskans struktur och användning i olika situationer såväl i talad som i skriftlig kommunikation. Kursen består av fyra delkurser (som läses parallellt och som kompletterar varandra): Delkurs 1: Det talade språket, 7,5 hp, som behandlar svenskans ljudsystem, skillnader mellan skrivet och talat språk samt språkriktighetsfrågor, språkförändring och attityder till språkliga varianter. Ett grupparbete med inlämning av en transkriptions- och analysuppgift ingår. Delkurs 2: Muntlig framställning, 7,5 hp, som behandlar svenskans ljudsystem och prosodi samt övar uttal och presentationsteknik. Delkurs 3: Språkbeskrivning, 7,5 hp, som behandlar svenskans morfologi och syntax. Särskilt diskuteras ordbildning, ordföljd, tempus och bestämdhet. Delkurs 4: Skriftlig framställning, 7,5 hp, där du skriver och analyserar olika typer av texter som är representativa ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Water and Wastewater Handling

  Water and Wastewater Handling ...

  Provider NameKTH Royal Institute of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages