Eures Search

Search results

Search found 4489 items
 1. Matematikk og fagdidaktikk for ungdomstrinnet 1- Emne 1

  Studiet inngår i satsingen kompetanse for kvalitet og følger krav stilt i Utdanningsdirektoratets Strategi for videreutdanning av lærere 2012-2015. Dette er en satsing der man kan ta inntil 60 studiepoeng i matematikk for å fremme kompetansen til lærere som ønsker å undervise matematikk i ungdomsskolen. Studiet er delt inn i to emner, hver på 15 studiepoeng: Emne 1: Tall, algebra og didaktikk og Emne 2: Geometri, måling og didaktikk. Emne 1 blir undervist i høstsemesteret, og emne 2 blir undervist i vårsemesteret. Begge semester blir avsluttet med muntlig eksaminasjon. «Matematikk og didaktikk for ungdomstrinnet 1» vil i kombinasjon med «Matematikk og didaktikk for ungdomstrinnet 2» eller «Matematikk 1 for allmennlærere» og/eller tilsvarende kurs, danne et grunnlag for kompetanse for undervisning i matematikk for ungdomstrinnet i grunnskolen. Gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet kan studenten fordype seg videre og derved kvalifisere seg for masterstudier i matematikkdidaktikk.For høsten 2014 er det lagt opp til følgende samlingsdatoer:1. samling 1.-2. september 2014 (uke 36)2. samling 13.-14. oktober 2014 (uke 42)3. samling 17.-18. november 2014 (uke 47)Studiene har en sterk praksisforankring, hvor forskning på egen praksis ...

  Provider NameHøgskolen i Bergen

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 2. Matematikk og fagdidaktikk for ungdomstrinnet 2- Emne 1

  Dette er Emne 1 i faget Matematikk og didaktikk for ungdomstrinnet 2. Matematikk og didaktikk for ungdomstrinnet 2 går over 1 år og er nettbasert i kombinasjon med samlinger. Faget består av totalt 2 emner hver på 15 studiepoeng. Hvert emne går over et semester og er avsluttende med egen eksamen. Dette er Emne 1 i faget Matematikk og didaktikk for ungdomstrinnet 2. Matematikk og didaktikk for ungdomstrinnet 2 går over 1 år og er nettbasert i kombinasjon med samlinger. Faget består av totalt 2 emner hver på 15 studiepoeng. Hvert emne går over et semester og er avsluttende med egen eksamen. Faget inngår i satsningen kompetanse for kvalitet og følger krav stilt i Strategi for videreutdanning av lærere 2012-2015 (Utdanningsdirektoratet). Dette er en satsning for å fremme kompetansen til lærere som ønsker å undervise i matematikk i ungdomsskolen Gjennom kompetanse for kvalitet vil det være mulig å ta inntil 60 studiepoeng i matematikk. Målgruppe for studiet er lærere i grunnskolen med fast tilgang på en klasse der utprøving av ... matematikkfaglige og fagdidaktiske problemstillinger kan finne sted. Opptakskrav er Matematikk 1 eller tilsvarende. Sentrale elementer i kunnskapsløftet som kompetansemål, vurdering, tilpasset opplæring og grunnleggende ferdigheter inngår i studiet. I studiet vil digitale lære- og hjelpemidler og kritisk bruk av disse få et sterkt fokus. I tillegg vil læringssamtalen vektlegges som instrument i matematikkfagets praksis. Studiet er praksisrettet ved at deltakernes yrkespraksis knyttes til studiene og brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag. Forskning i egen praksis har en sentral plass i studiet og et utviklingsarbeid knyttes til praksis ved egen skole. Modellbegrepet sees på som overbyggende og er et gjennomgående tema innenfor begge emnene. Matematiske modellers rolle studeres i et faglig prosess -og danningsrelatert perspektiv(Kritisk demokratisk kompetanse).   I Emne 1 arbeider studentene med matematikkdidaktiske - og matematikkfaglige begreper og sammenhenger knyttet opp til statistikk, kombinatorikk og sannsynlighetslære, og relevant for undervisning på ungdomstrinnet Gjennom utforsking, utprøving, erfaring og refleksjon sammen med litteraturstudium utfordres studentene til å vinne innsikt i og utvikling av sin egen kunnskap i emnet. Innsikt i og utvikling av elevers matematikklæring innenfor emnene statistikk, kombinatorikk og sannsynlighetslære er en vesentlig del av dette. Dette innebærer innsikt i og bruk av matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling ...

  Provider NameHøgskolen i Bergen

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 3. Andrespråkspedagogikk 1

  Faget Andrespråkspedagogikk 1 og 2 er et videreutdanningstilbud til lærere i grunnskolen. Studiet gir grunnlag for å undervise elever som ikke har norsk som morsmål (minoritetsspråklige elever). Faget har fokus på opplæring i og utvikling av andrespråket norsk. Andrespråkspedagogikk 2 er ei utviding og utdjuping av Andrespråkspedagogikk 1. Faget Andrespråkspedagogikk 1 og 2 er et videreutdanningstilbud til lærere i grunnskolen. Studiet gir grunnlag for å undervise elever som ikke har norsk som morsmål (minoritetsspråklige elever). Faget har fokus på opplæring i og utvikling av andrespråket norsk. Andrespråkspedagogikk 2 er ei utviding og utdjuping av Andrespråkspedagogikk 1. Emner på studiet Andrespråkspedagogikk 1 er blant annet: andrespråkslæring, mellomspråksutvikling, begynneropplæring av nyankomne elever, lese- og skriveopplæring på andrespråket, læremidler i norsk som andrespråk, utvikling av ordforråd . . Emner på Andrespråkspedagogikk 2 er blant annet: to- og flerspråklighet , tospråklig adferd, teorier om andrespråklæring, analyse av elevtekster, norsk språk i et komparativt perspektiv, arbeid med fagtekster på andrespråket, arbeid med litteratur som språkstimulering og tilgangskompetanse, og vurdering av språkferdigheter. På Andrespråkspedagogikk 1 vil det være tre samlinger i høstsemesteret. Den første og siste samlinga vil gå torsdager fra 14.00 til 19.00 og fredager fra 09.00-15.00. Den andre samlinga vil gå over tre dager, onsdag fra 14.00 til 19.00, torsdag fra 09.00 til 16.00 og fredag fra 09.00 ...

  Provider NameHøgskolen i Bergen

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 4. Musikk- grunnmodul

  Dette er eit nettbasert studium som er berekna på lærarar som er i arbeid. Studiet tilbys høsten 2014. I tillegg til det nettbaserte studiearbeidet har studiet 3 samlingar á 3 dagar kvart semester. Samlingar haust 2014 1. samling i uke 36: Onsdag 3. september til fredag 5. september, 2. samling i uke 44: onsdag 29. oktober til fredag 31. oktober.3.samling i uke 49: onsdag 3. desember til fredag 5.desember.(med eksamen) Dette er eit nettbasert studium som er berekna på lærarar som er i arbeid. Studiet tilbys høsten 2014. I tillegg til det nettbaserte studiearbeidet har studiet 3 samlingar á 3 dagar kvart semester. Samlingar haust 2014 1. samling i uke 36: Onsdag 3. september til fredag 5. september, 2. samling i uke 44: onsdag 29. oktober til fredag 31. oktober.3.samling i uke 49: onsdag 3. desember til fredag 5.desember.(med eksamen) Grunnmodul,15 studiepoeng, har desse tema: Musikkdidaktikk Teori og høyrelære Song og stemmebruk Bruksinstrument Arrangering og komponering Nettbaserte førelesingar (skriftleg eller audiovisuelt), musikkpedagogisk diskusjonsforum på nett, felles praktiske aktivitetar påsamlingar, utprøving i eigen klasse. Arbeidskrav - Eit innlevert mappeelement - t.d. ein dokumentasjon av 3 undervisningstimar i et semester Ein skriftleg refleksjon (kan vera lydopptak, bildeopptak på ca 15 minuttar og/eller ein musikkpedagogisk refleksjon på ca 5 sider som skal vera knytta til pensum Studentane skal - gjennom arbeid med musikalske aktivitetar og didaktisk refleksjon utvikle kompetanse i å planlegg ...

  Provider NameHøgskolen i Bergen

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 5. Andrespråkspedagogikk 2

  Faget Andrespråkspedagogikk 2 er et videreutdanningstilbud som retter seg mot lærere i grunnskolen. Studiet gir grunnlag for arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål (tospråklighet) og elever med flere morsmål enn norsk (flerspråklighet).  Faget er praksisrettet ved at studentenes yrkeserfaring skal knyttes til arbeidet med faget slik at studentene får prøve ut og reflektere over emner og fagstoff som blir tatt opp i undervisninga eller i pensum og de får se disse emnene i forhold til praksissituasjonen. Faget Andrespråkspedagogikk 2 er et videreutdanningstilbud som retter seg mot lærere i grunnskolen. Studiet gir grunnlag for arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål (tospråklighet) og elever med flere morsmål enn norsk (flerspråklighet).  Faget er praksisrettet ved at studentenes yrkeserfaring skal knyttes til arbeidet med faget slik at studentene får prøve ut og reflektere over emner og fagstoff som blir tatt opp i undervisninga eller i pensum og de får se disse emnene i forhold til praksissituasjonen. 15 studiepoeng. Sammen med Andrespråkspedagogikk del1 gir dette faget 30 studiepoeng i Andrespråkspedagogikk.  Aktuelle emner i Andrespråkspedagogikk del 2 er: Tospråklig atferd Teorier om andrespråkslæring Mellomspråksutvikling Analyse av elevtekster Norsk språk i komparativt perspektiv Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter for elever fra språklige minoriteter Arbeid med faglitteratur/læreboktekster/sammensatte tekster Ordforrådsutvikling i ulike kontekster Alfabetiseringsundervisn ...

  Provider NameHøgskolen i Bergen

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 6. Norsk 1- Emne 2

  Norsk 1, emne2 Språkkunnskap er andre del av eit grunnleggjande kurs for lærarar som fortrinnsvis vil undervise i norsk på mellomsteget og ungdomssteget i grunnskolen. Norsk 1 er delt i to delemner á 15 studiepoeng. Emne 1, Tekstkunnskap går hausten 2014, og emne 2, Språkkunnskap, går våren 2015. Til saman gir dei to delemnene ei grundig innføring i norsk språk og litteratur og tar for seg korleis ein kan arbeide med faget norsk i klasserommet. Norsk 1 (30 studiepoeng) tilsvarer obligatorisk norsk for lærarar med allmennlærarutdanning.  Studiet er eit ledd i regjeringa si satsing på varig vidareutdanning (Kompetanse for kvalitet). Etter Forskrift til opplæringslova §14-2 (2006) må ein lærar ha 60 studiepoeng norsk for å undervise i faget på ungdomssteget. Krava til lese- og skrivekompetanse har auka sterkt dei siste tiåra, og det er eit uttalt ønske at norsklærarane aukar kompetansen sin på området lesing og skriving. Norsk 1 set studentane i stand til å møte desse krava og er det første steget fram mot ein tilstrekkeleg kompetanse for å undervise på ungdomssteget.   ...

  Provider NameHøgskolen i Bergen

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 7. Norsk 2- Emne 1

  Norsk 2 er eit vidaregåande kurs for lærarar som fortrinnsvis vil undervise i norsk på mellomsteget og ungdomssteget i grunnskolen. Norsk 2 er ei påbygging på Norsk 1 for allmennlærarutdanninga og er delt i to emner à 15 studiepoeng. Emne1, Språkdidaktikk, går hausten 2014, og emne 2, Lesekunnskap, går våren 2015.  Norsk 2 er eit vidaregåande kurs for lærarar som fortrinnsvis vil undervise i norsk på mellomsteget og ungdomssteget i grunnskolen. Norsk 2 er ei påbygging på Norsk 1 for allmennlærarutdanninga og er delt i to emner à 15 studiepoeng. Emne1, Språkdidaktikk, går hausten 2014, og emne 2, Lesekunnskap, går våren 2015.  Studiet er eit ledd i regjeringa si satsing på varig vidareutdanning (Kompetanse for kvalitet). Etter lov Forskrift til opplæringslova §14-2 (2006) må ein lærar ha 60 studiepoeng norsk for å undervise i faget på ungdomssteget. Krava til lese- og skrivekompetanse har auka sterkt dei siste tiåra, og det er eit uttalt ønske at norsklærarane aukar kompetansen sin på området lesing og skriving. Norsk 2 set studentane i stand til å møte desse krava og fører studentane fram mot ein tilstrekkeleg kompetanse for å undervise på ungdomssteget. Samhandling gjennom tekst er det berande prinsippet og det faglege grunnlaget for kompetanseutviklinga i dette norskstudiet. ...

  Provider NameHøgskolen i Bergen

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 8. Norsk 2- Emne 2

  Norsk 2 er eit vidaregåande kurs for lærarar som fortrinnsvis vil undervise i norsk på mellomsteget og ungdomssteget i grunnskolen. Norsk 2 er ei påbygging på Norsk 1 for allmennlærarutdanninga og er delt i to emner à 15 studiepoeng. Emne 1, Språkdidaktikk, går hausten 2014, og emne 2, Lesekunnskap, går våren 2015.  Norsk 2 er eit vidaregåande kurs for lærarar som fortrinnsvis vil undervise i norsk på mellomsteget og ungdomssteget i grunnskolen. Norsk 2 er ei påbygging på Norsk 1 for allmennlærarutdanninga og er delt i to emner à 15 studiepoeng. Emne 1, Språkdidaktikk, går hausten 2014, og emne 2, Lesekunnskap, går våren 2015.  Studiet er eit ledd i regjeringa si satsing på varig vidareutdanning (Kompetanse for kvalitet). Etter Forskrift til opplæringslova §14-2 (2006) må ein lærar ha 60 studiepoeng norsk for å undervise i faget på ungdomssteget. Krava til lese- og skrivekompetanse har auka sterkt dei siste tiåra, og det er eit uttalt ønske at norsklærarane aukar kompetansen sin på området lesing og skriving. Norsk 2 set studentane i stand til å møte desse krava og fører studentane fram mot ein tilstrekkeleg kompetanse for å undervise på ungdomssteget. Samhandling gjennom tekst er det berande prinsippet og det faglege grunnlaget for kompetanseutviklinga i dette norskstudiet. ...

  Provider NameHøgskolen i Bergen

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 9. Norsk 1- Emne 1

  Norsk 1, emne 1 Tekstkunnskap er første del av eit grunnleggjande kurs for lærarar som fortrinnsvis vil undervise i norsk på mellomsteget og ungdomssteget i grunnskolen. Norsk 1 er delt i to emner á 15 studiepoeng. Emne 1, Tekstkunnskap går hausten 2014, og emne 2, Språkkunnskap, går våren 2015. Til saman gir dei to emnene ei grundig innføring i norsk språk og litteratur og tar for seg korleis ein kan arbeide med faget norsk i klasserommet. Norsk 1 (30 studiepoeng) tilsvarer obligatorisk norsk for lærarar med allmennlærarutdanning.  Studiet er eit ledd i regjeringa si satsing på varig vidareutdanning (Kompetanse for kvalitet). Etter Forskrift til opplæringslova §14-2 (2006) må ein lærar ha 60 studiepoeng norsk for å undervise i faget på ungdomssteget. Krava til lese- og skrivekompetanse har auka sterkt dei siste tiåra, og det er eit uttalt ønske at norsklærarane aukar kompetansen sin på området lesing og skriving. Norsk 1 set studentane i stand til å møte desse krava og er det første steget fram mot ein tilstrekkeleg kompetanse for å undervise på ungdomssteget.  Samhandling gjennom tekst er det berande prinsippet og det faglege grunnlaget for kompetanseutviklinga i dette norskstudiet. ...

  Provider NameHøgskolen i Bergen

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 10. Engelsk 2- Emne 1

  I studiet videreutvikler deltakerne sin egenkompetanse og egne ferdigheter i tillegg til didaktisk kompetanse. Vi fokuserer på utvikling av elevers muntlige og skriftlige kompetanse, sjangerkunnskap og andre grunnleggende ferdigheter i engelskfaget. Studiet tar opp tema som vurdering for læring og introduserer redskaper slik som Språkpermen. Studiet er praksisrettet og deltakerne skal gjennomføre et klasseromsrettet didaktisk prosjekt der deltakerne reflekterer over egen praksis.  Emner I studiet videreutvikler deltakerne sin egenkompetanse og egne ferdigheter i tillegg til didaktisk kompetanse. Vi fokuserer på utvikling av elevers muntlige og skriftlige kompetanse, sjangerkunnskap og andre grunnleggende ferdigheter i engelskfaget. Studiet tar opp tema som vurdering for læring og introduserer redskaper slik som Språkpermen. Studiet er praksisrettet og deltakerne skal gjennomføre et klasseromsrettet didaktisk prosjekt der deltakerne reflekterer over egen praksis.  Emner Emne 1: Språk og kultur med didaktikk, tverrfaglig fokus: som inneholder intonasjon, språkanalyse, skjønnlitteratur i kulturell kontekst. Emne 2: Språk og kultur med didaktikk, tema og prosjekt: som inneholder språkvarianter, komplekse grammatiske strukturer, litteratur og fra engelskspråklige land. ...

  Provider NameHøgskolen i Bergen

  Category: Learning Opportunities Location: Norway

Pages