Eures Search

Search results

Search found 71374 items
 1. Biznesa stratēģiskā vadība- Prof. mag. studijas

  Programma sniedz studējošiem padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbības, tautsaimniecības un vadības jautājumos, nodrošina teorētisko atziņu praktisko Studiju programmas moduļi ir veidoti tā, lai tie pārklātu visas biznesa uzņēmuma pamatfunkcijas tādejādi sniedzot studējošajiem (potenciālajiem vadītājiem) stratēģisku skatījumu uz organizāciju un tās vadību. Īpaša uzmanība tiek vērsta uz studējošā personības attīstību un biznesa komunikācijas prasmju pilnveidošanu, jo tieši šīs prasmes darba devēji novērtē, kā visnozīmīgākās biznesa vidē. ...

  Provider NameRīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA)

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Governance and Innovation- Professional master studies

  The goal of the study programme is to train highly qualified, theoretically and practically educated, competent, competitive specialists and managers with broad interdisciplinary knowledge, ability to create, introduce and evaluate public policies and finally provide effective communication regarding these policies. The programme combines courses that, in an integrated manner, offer wide and deep view on social, political, economic and communication processes, basing the main focus on development of critical and analytical and research skills. Skills and competences Understanding of modern governance processes, including judicial, political, economic and social aspects of it; Skills related to performing research projects, argumentation and presentation. Career prospects Graduates of the study programme are employed in different ministries, local governments, non-governmental organisations and private companies. They can continue studies in PhD study programmes. ...

  Provider NameVidzeme University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Heat Power and Heat Engineering- Professional master studies

  The Master study programme meets the challenges set by global warming and the depletion of fossil fuel resources by providing high quality education in advanced technologies and systems for efficient, clean and competitive conversion, distribution and use of electricity, heating and cooling. The programme prepares qualified engineers for the design and maintenance of heat and power technologies, scientific, academic and professional work at an international level. Career Options: This programme prepares students to work as engineers, researchers or heads of departments in companies dealing with heat production and heat supply, cogeneration stations, metrology centres, municipal and regional heat supplying companies and boiler construction companies, industrial companies, companies dealing with heat supply, construction, building and maintenance of cogeneration stations and other heat and power systems, companies constructing and building heat systems, technology development. ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Social Work with Children and Youth- Professional master studies

  “Social Work with Children and Youth” is the only international Master’s programme in Latvia focusing on social work with children and youth. The programme is designed and implemented by two European universities: Rīga Stradiņš University (Latvia) and Mykolas Romeris University (Lithuania), following the global standards for education and practice in the field of social work. The programme is designed to investigate the problems among children and youth, improve scientific research skills and develop the contemporary social work competence required for work in international environments. The programme is designed to prepare skilled professionals in the field of social work. Graduates of the programme are able to: Work with children and youth in intercultural environment; Carry out research, analyse social problems of children and youth; Find efficient solutions for social problems by organising the provision of social services; Evaluate professional work and ensure its improvement. Course structure: Studies take place in two universities: two week intensive full-time studies in Lithuania (1st and 3rd semester) and Latvia (2nd semester), once per semester; in-between intensive learning sessions at the universities, the studies take place online (in the e-environment) as distance learning. ...

  Provider NameRīga Stradiņš University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Stratēģiskā robežu pārvaldība- Mag. studijas

  Starptautiska studiju programma, kuru Latvijā īsteno Rēzeknes augstskola kopīgi ar vēl piecām augstskolām no Igaunijas, Lietuvas, Nīderlandes un Spānijas. Latvijā atsevišķus programmas moduļus īsteno Rēzeknes Augstskola (RA), citās valstīs - Igaunijā - Igaunijas Drošības zinātņu akadēmija, Lietuvā - Mikolas Romeris universitāte, Nīderlandē - Nīderlandes Drošības akadēmijas Militāro zinātņu fakultāte, Spānijā - Valsts Tālmācības universitāte un Salamankas universitāte. Programma sniedz iespēju Latvijas vidējā un augstākā līmeņa robežsardzes virsniekiem turpināt studijas Eiropas līmeņa programmā, stiprinot Eiropas sadarbību tiesībaizsardzības jomā. Studējot šajā maģistra programmā, būs iespēja papildināt zināšanas par stratēģijām, plānošanu un novērtēšanu robežapsardzībā, pamattiesībām un ētiku Eiropas robežu drošības pārvaldībā, Eiropas savienības robežu politiku un drošības jautājumiem. Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus robežapsardzības jomā, kuri ir spējīgi strādāt dinamiskā daudzkultūru vietējā un starptautiskajā vidē, kuri saprot, analizē un spēj stratēģiski plānot savas organizācijas, struktūrvienības darbību, harmonizējot vienotu pieeju pie ES ārējām robežām. 2015. gada maijā ir saņemts oficiāls Eiropas ekspertu akreditācijas komisijas pozitīvs slēdziens un ziņojums par Eiropas Kopīgā maģistra grāda stratēģiskajā robežu menedžmentā programmu (Assessment report: European Joint Master’s in Strategic Border Management by European Consortium for accreditaion-ECA), kas li ...

  Provider NameRēzeknes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Vadības psiholoģija un supervīzija- Prof. mag. studijas

  Studiju programma sniedz studējošiem padziļinātas zināšanas vadības psiholoģijā un vadībzinībās, nodrošina teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, sagatavo izglītotus un kvalificētus speciālistus jaunrades un pētnieciskajam darbam valsts un privātajās uzņēmējdarbības struktūrās Latvijā. Nākotnē absolvents var strādāt kā supervizors jeb konsultants/koučs ar or organizāciju vadītājiem un personālu. Programma sagatavos augsti kvalificētus un Latvijā un ārpus tās konkurētspējīgus speciālistus supervizorus/konsultantus, kuriem pēc absolvešanas būtu gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskās iemaņas un kompetence, lai piedāvātu kvalificētu supervīzijas pakalpojumu / konsultētu dažādu profesiju pārstāvjus, kā arī, atbilstoši kompetencei, veiksmīgi darboties gan privātā, gan publiskā sektora organizācijās un uzņēmumos, uzņemoties atbildību par savu darbu un sekmējot organizācijas un tās darbinieku attīstību / izaugsmi. ...

  Provider NameRīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA)

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Ķīmija- Mag. studijas

  Specializācijas: - vides ķīmijā vai - praktiskajā bioanalītikā. Studiju programmas uzdevums ir sniegt kvalitatīvas teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai nodrošinātu maģistru specializācijas virzienus vides ķīmijā vai praktiskā bioanalītikā, integrējot dažādas ķīmijas, ekoloģijas, bioloģijas, medicīnas un vides zinātnes saistošas nozares, liekot uzsvaru uz teorijas un prakses savstarpējo saistību. Studiju programmas saturs: Neorganiskā ķīmija; organiskā ķīmija; modernās analīzes metodes; fizikālā ķīmija; bioanalītiskās un farmaceitiskās analīzes; gaisa, ūdens un augsnes piesārņojuma hromatogrāfiskā identificēšana; ķīmiskā toksikoloģija; spektroskopija; maģistra darba izstrāde; u.c. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Automobiļu transports- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir nodrošināt profesionālā bakalaura izglītību automobiļu transporta nozarē, lai sekmētu ilgtspējīgu augstas kvalitātes automobiļu transporta nozares darbību un attīstību, nodrošinot sabiedrību ar drošiem, videi draudzīgiem un efektīviem mobilitātes risinājumiem. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi ir: - sniegt studentiem zināšanas, prasmes un kompetences, ko pieprasa Eiropas automobiļu transporta nozare un Latvijas darba devēji; - sniegt visaptverošas automobiļu transporta nozarei raksturīgās pamata, specializētas un atsevišķas augstāko sasniegumu zināšanas un veicināt šo zināšanu kritisku izpratni; - veidot prasmes izstrādāt, ieviest un pilnveidot automobiļu transporta ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas; - attīstīt spējas īstenot un vadīt automobiļu transporta sistēmu izveidošanas un pilnveidošanas pasākumus un radīt inovācijas. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - spēj parādīt automobiļu transporta nozarei raksturīgās pamata, specializētas un augstāko sasniegumu zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni; - spēj izstrādāt, ieviest un pilnveidot automobiļu transporta projektēšanas, konstruēšanas, ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas; - spēj veikt profesionālo izglītošanu un profesionālās apmācības programmu veidošanu automobiļu transporta jomā; - spēj veicināt, īstenot un vadīt automobiļu transporta sistēmu attīstības un pilnveidošanas pasākumus un inovācijas; - spēj pielietot zināšanas integrētas un līdzsvarotas automobiļu transporta sistēmas izveidoš ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Būvdarbu vadīšana- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programma nodrošina darba tirgus prasībām atbilstošu 4.līmeņa profesionālās kvalifikācijas būvdarbu vadītāju sagatavošanu, kuri var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai. Mērķis Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvdarbu vadīšana" mērķi ir sagatavot speciālistus būvniecības nozarē: - atbilstoši darba tirgus prasībām; - atbilstoši pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām (LR augstākās profesionālās izglītības standarts); - nodrošinot zināšanu, prasmju un kompetences iegūšanu sagatavojot būvdarbu vadītājus, kas var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai būvuzņēmumos; - veicinot motivāciju tālākizglītībai, lai iegūtu 2.līmeņa augstāko izglītību un 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju būvniecībā. Būvdarbu vadītājs ir būvniecības speciālists, kurš ir ieguvis pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību būvniecībā, apguvis praktisko būvdarbu vadīšanas pieredzi, veic konkrētu būvobjektu realizācijas plānošanu, balstoties uz projekta dokumentāciju, būvobjekta realizācijas līguma nosacījumiem un savu pieredzi, apzina un piedāvā atsevišķu būvdarbu veidu un apjomu izpildītājus (uzņēmējus), nokomplektē būvstrādnieku komandas/brigādes atsevišķu darbu apjomu veikšanai, izvēlas būvmašīnas un aprīkojumu šo darbu veikšanas nodrošināšanai, izvēlas projektam atbilstošus būvmateriālus un būvkonstrukcijas un plāno to piegādi būvobjektā, plāno visu būvobjekta realiz ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Būvniecība (transportbūves)- 1. līm. prof. studijas

  Specializācija virzienā Transportbūves. Studiju programmas mērķis ir sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus 4. līmeņa profesionālās kvalifikācijas būvdarbu organizatorus transportbūvēs, kas var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai. Uzdevumi Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, praksē un pastāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt fundamentālās zinātnes, transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos un ekonomiskos priekšmetus, kā arī humanitāros un sociālos priekšmetus. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai; - spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās; - pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai; - spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas (tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas), ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai; - spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risināšanai; - spēj sazināties vismaz divās valodās rakstiski un ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages