Eures Search

Search results

Search found 43140 items
 1. International energy systems

  The main purpose of the course is to define the concept of an energy system and how sustainable energy systems can be used together. Examples of the development of energy systems at global, national, regional and local level are given. Studies on the scientific, technical and economical aspects that affect the different energy systems are carried out. The main actors within the energy sector as well as the controlling policies are included. ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Master´s Programme in Mathematics Education

  Vill du fördjupa dig i frågor om undervisning, lärande och bedömning i matematik? Vill du utveckla din undervisning och din förmåga att driva forsknings- och utvecklingsprojekt på din skola? Masterprogrammet i matematikämnets didaktik riktar sig till dig som är verksam lärare i matematik eller som arbetar med undervisning och lärande inom matematik i andra sammanhang (t ex i lärarutbildning eller som matematikutvecklare). Programmet ger en god grund för fortsatta studier på forskarnivå. Utbildningen ges på halvfart. Under utbildningens första år ingår obligatoriska kurser i matematikämnets didaktik som behandlar det matematikdidaktiska forskningsfältet, vetenskaplig teori och forskningsmetodik. Därefter läses valbara och valfria kurser. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete om 30-60 hp. De fyra obligatoriska kurserna ges på distans medan utbudet av valbara kurser under utbildningen inkluderar såväl distans- som campusförlagda kurser. Vid distansstudier inom programmets obligatoriska och valbara kurser ingår upp till 4 obligatoriska träffar per 7.5 hp. Studierna är flexibla och vi försöker hjälpa till att i möjligaste mån skräddarsy utbildningen individuellt. Efter samråd med kursansvarig lärare kan möjlighet finnas att även läsa mindre delar av de valbara campusförlagda kurserna på distans. För mer information om programmets uppläggning och innehåll, se utbildningsplanen. ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Portfolio Theory II

  Portfolio Theory II ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Applied Pharmacy Practice

  Under kursen ska tidigare inhämtad teoretisk kunskap omsättas i praktiskt arbete. Målet med kursen är att studenten ska kunna beskriva receptariens och apotekets roll inom hälso- och sjukvården. Studenten ska i dialog med kunden kunna verka för en rationell och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Kunna utföra receptexpedition och bedöma rimligheten i förskrivarens ordination samt tillämpa gällande författningar. Vidare ska studenten kunna ge råd om självmedicinering och livsstilsfaktorers påverkan på hälsan samt behärska gränsdragningen mellan egenvård och hänvisning till sjukvården. Studenten ska kunna söka, utvärdera och sammanställa information om läkemedel och läkemedelsanvändning, från olika källor, samt kunna kommunicera med kunder och vårdpersonal enskilt eller i grupp. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Applied Pharmacy Practice

  Under kursen ska tidigare inhämtad teoretisk kunskap omsättas i praktiskt arbete. Målet med kursen är att studenten ska kunna beskriva receptariens och apotekets roll inom hälso- och sjukvården. Studenten ska i dialog med kunden kunna verka för en rationell och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Kunna utföra receptexpedition och bedöma rimligheten i förskrivarens ordination samt tillämpa gällande författningar. Vidare ska studenten kunna ge råd om självmedicinering och livsstilsfaktorers påverkan på hälsan samt behärska gränsdragningen mellan egenvård och hänvisning till sjukvården. Studenten ska kunna söka, utvärdera och sammanställa information om läkemedel och läkemedelsanvändning, från olika källor, samt kunna kommunicera med kunder och vårdpersonal enskilt eller i grupp. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Choir of the World 3

  ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Degree Thesis in Physiotherapy, Advanced Level

  Kursen är ett led i utbildningen till en magisterexamen i fysioterapi. Kursen ska ge en möjlighet till tillämpning av forskningsmetodologiska kunskaper genom genomförandet av ett examensarbete om 15 hp. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Environmental Management, Bachelor Thesis

  ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Ethnography and Cultural Analysis

  I kursen presenteras etnografiska metoder samt kulturanalytiska perspektiv och begrepp såsom de tillämpas inom etnologiämnet. Genom litteraturstudier och praktiska övningar i form av mindre fältarbeten kommer studenterna att få grundläggande kunskaper om intervjumetodik, deltagande observation och tolkningsmetoder. Kursen är även del av etnologi A. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Finnish, Literature after 1939

  Syfte och kunskapsmål Kursens mål är att ge dig grundlig kännedom om den finska litteraturens historia och utveckling inhämtad genom studier av relevanta litteraturvetenskapliga och - historiska framställningar. Periodens centrala skönlitteratur - vilken du förväntas vara förtrogen med - belyses härtill genom läsning av monografier (inkl. avhandlingar) och artiklar. Innehåll och undervisningsmetoder Kursen består av följande delkurser: 1 Litteraturen efter 1939, 7,5 hp. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages