Eures Search

Search results

Search found 74104 items
 1. Alternativno reševanje sporov (Alternative dispute resolution)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Interdisciplinaren študijski program ponuja v slovenskem prostoru diplomantom različnih strok možnost, da bodo lahko svoje že pridobljeno znanje še dodatno nadgradili v okviru novega teoretično-praktičnega študijskega programa, ki se nanaša na celovit spekter znanj s področja reševanja konfliktov, sporov, predvsem mediacije, arbitraže in podobnih postopkov. Prav tako pa je študijski program namenjen tudi vsem tistim, ki jih navedeno področje zanima in v njem prepoznajo potencial za novo, dodatno znanje, ki bo v prihodnosti vsekakor bolj iskano in dragoceno, saj so namreč konflikti v našem življenju nekaj vsakdanjega in neizogibnega. V tem programu se boste naučili, kako lahko uporabimo konflikt, da osebne in tudi poslovne odnose nadgradimo. Študij pomeni odpiranje možnosti, kako lahko strankam omogočiti, da same najdejo tisto rešitev spora, ki je za njih najboljša. Cilj študijskega programa je bodoče strokovnjake iz področja alternativnega reševanja sporov opremiti s široko paleto znanj iz področja psihologije, sociologije, kulturologije, ekonomije, prava, antropologije, gospodarstva, politologije, socialnega dela, zgodovine in etike, ki jih je mogoče med seboj tudi smiselno integrirati. Temeljni namen podiplomskega študija je oblikovanje poklicnih profilov za najzahtevnejša dela na vseh področjih, ki so povezana z alternativnim reševanjem sporov, še posebej pa na evropskem in mednarodnem področju.* Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izo ...

  Provider NameEvropska pravna fakulteta (European Faculty of Law)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Fizioterapija (Physiotherapy)

  Cilji visokošolskega študijskega programa fizioterapije so izobraziti in usposobiti študente za prenos teoretičnih znanj v prakso, jih med seboj povezovati in dopolnjevati. Zahtevnost študijskega programa po predmetniku je naravna tako, da se študenti sprotno seznanjajo z vsebino posameznega predmeta, na seminarjih, seminarskih vajah, laboratorijskih vajah in s svojim lastnim delom poglabljajo, razumejo in znajo uporabiti pri praktičnem delu. Študentje pridobijo naslednje kompetence: samostojno izvajanje fizioterapevtske dejavnosti; ocenjevanje in dokumentiranje funkcionalnega stanja; izbiranje, doziranje in preverjanje ustreznih fizioterapevtskih metod in tehnik; vzdrževanje, vzpostavljanje in izboljševanje psihofizičnih sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, motenih v razvoju in drugih; uporabnost metod in tehnik gibalne terapije in fizikalnih energij, vzpostavljenih v ravnovesje; postavljanje ciljev fizioterapevtske obravnave; prispevanje k razumljivejši diagnozi in prognozi v sodelovanju z zdravnikom in ostalimi v timu; sprotno preverjanje učinkov, fizioterapevtskih postopkov; oblikovanje, izvajanje in preverjanje zdravstveno vzgojnih in preventivnih programov; upoštevanje indikacij in kontraindikacij za posamezne postopke, metode in tehnike fizioterapevtske obravnave in stalno spremljanje strokovnih novosti.* Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik ...

  Provider NameVisokošolski zavod Fizioterapevtika (PHYSIOTHERAPETICA)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Glasbena pedagogika

  Študijski program obsega 60 kreditnih točk in traja 1 leto. Rezultat programa je diplomant s širokimi splošno pedagoško psihološko didaktičnimi znanji in specifičnimi strokovnimi znanji s področja glasbe in glasbene pedagogike, ki bo znal poglobljeno in kontinuirano razvijati svojo lastno profesionalnost, kar mu bo omogočalo vključitev v trg dela in raziskovalno delo s ciljem, da bi bili sposobni pedagoške odločitve utemeljevati z racionalnimi, strokovno in raziskovalno utemeljenimi argumenti. Kompetence delovanja našega bodočega diplomanta namreč niso omejene izključno na poučevanje v šoli, ampak se raztezajo tudi na področja raziskovanja in umetnosti ter kulture nasploh.* Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru). ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Gledališka in radijska režija (Theatre and Radio Directing)

  Študijski program obsega 60 kreditnih točk in traja 1 leto. Namen in cilj študijskega programa je, da študente izobrazi na področju gledališke in radijske realizacije (od koncepta preko izvedbe do postprodukcije) lastnega projekta v profesionalnih produkcijskih razmerah in razmerjih, tako, da se naučijo obvladati praktična in konceptualna znanja za avtorsko kreacijo projekta. Skozi študij razvijajo in izboljšujejo sposobnost analize, interpretacije in evalvacije sodobnih gledaliških teorij in teorij na področju zvočne umetnosti, praks in metodologij dela. Znajo uporabljati in vključevati prakso in teorijo v svoje avtorsko delo, pri čemer razumejo svojo lastno aktivnost skozi raziskovanje in vaje in jo postavljajo v širši kontekst umetniške produkcije. Znajo posredovati in artikulirati svoje ideje, obvladujejo in uspešno kanalizirajo avtorsko kreativnost, ter stremijo k stalnemu revolucioniranju postopkov svojega dela. Študijski program se povezuje z vsemi umetniškimi študijskimi programi na akademiji, še najbolj pa s programi Dramaturgija in scenske umetnosti, Scensko oblikovanje, Dramske igra, Umetnost giba in Oblike govora.* Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru). ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (University of Ljubljana...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Humanistične znanosti

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program usposablja intelektualce za argumentiran družbeno-kritični pogled na procese in prakse v družbi. Študenti programa ob veščinah komunikacije in samorefleksije pridobijo odlično humanistično izobrazbo, s katero spoznavajo, interpretirajo in obvladujejo sisteme vednosti ter kulturne, politične in druge družbene prakse. Študijski program temelji na vrhunski teoriji in pristni znanstvenoraziskovalni radovednosti, obravnavani raziskovalni problemi pa zadevajo predvsem aktualne človekove/družbene potrebe.* Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru). ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Humanistične znanosti

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijski program usposablja intelektualce za argumentiran družbeno-kritični pogled na procese in prakse v družbi. Študenti tega programa ob veščinah komunikacije in samorefleksije pridobijo odlično humanistično izobrazbo, s katero spoznavajo, interpretirajo in obvladujejo sisteme vednosti ter kulturne, politične in druge družbene prakse. Študijski program temelji na vrhunski teoriji in pristni znanstvenoraziskovalni radovednosti, obravnavani raziskovalni problemi pa zadevajo predvsem aktualne človekove/družbene potrebe.* Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru). ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Lesarsko inženirstvo

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študenti pridobijo znanja o lesu, ta znanja nadgradijo z aplikativno usmerjenim znanjem o tehnologijah predelave in obdelave lesa in vlaknatih kompozitov, dobijo osnove konstrukterskih znanj ter za prakso pomembna organizacijska in ekonomska znanja. Znanje diplomantov temelji na poznavanju zgradbe in lastnosti lesa kot obnovljivega inženirskega materiala, razvoju in uporabi tehnologij in tehnoloških procesov v lesarstvu, razvoju izdelkov, zakonitosti poslovanja podjetij ter trženja proizvodov. Diplomanti znajo pravilno vrednotiti les kot trajnostni vir, iskati načine za njegovo optimalno rabo, obvladajo vodenje in načrtovanje tehnologij predelave in obdelave lesa ter lesnih kompozitov, konstruiranje lesnih proizvodov, organizacijo in vodenje manjšega podjetja ter gospodarjenje z lesom in lesnimi proizvodi. Med študijem študenti pridobijo kompetence za reševanje praktičnih vprašanj ter za projektni pristop. Poseben poudarek je dan razvoju samostojnega in kritičnega razmišljanja, vezanega na temeljna poklicna znanja. Temeljni cilj je torej vzgojiti strokovnjaka s področja lesarstva z odličnim aplikativnim znanjem s področja tehnologij predelave in obdelave lesa in vlaknatih kompozitov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (University of Ljubljana, Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Marketing in prodaja (Marketing and Sales)

  Podiplomski magistrski program Marketing in prodaja se osredotoča na dve poslovni področji - marketing in prodajo, njuno soodvisnost in prepletenost v stalno se spreminjajočem, globalno konkurenčnem poslovnem okolju, know-how za prilagajanje podjetij na te spremembe in usmerjenost v prakso z delom na študijah primerov in lastnih projektih. Z edinstvenimi vsebinami s področja psihologije prodaje, upravljanja odnosov s strankami, korporativnega komuniciranja, spletnega marketinga, kreativnosti in inovativnosti, pa tudi spoznavanja najnovejših strategij tehnik in prodaje bo podjetje bolj konkurenčno. Vpis v program je izjemno zanimiv za vse, ki imate tehnično predznanje in želite svoje delo oplemenititi z boljšo prodajo izdelkov in storitev.* Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru). ...

  Provider NameDOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (DOBA Faculty of Applied Business and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Medijske umetnosti in prakse (Media Arts and Practices)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program ponuja izbor nosilnih modulov, izmed katerih študent izbere enega glede na svoj osnutek magistrskega projekta, interes oziroma motivacijo: Animacija, Film, Fotografija, Novi mediji, Sodobne umetniške prakse ali Scenski prostori. Ta področja nosilnih modulov niso opredeljena in izvedena povsem samostojno, saj so podprta in tesno prepletena z drugimi obveznimi in izbirnimi moduli; nekateri so specifični za posamezna področja, a večina je zasnovana tako, da podpirajo več kot samo en nosilni modul. Študentov individualni magistrski projekt predstavlja vertikalni nosilec njegovega študijskega programa. Magistrski projekt se sistematsko razvija, individualno mentorira in kolektivno ocenjuje v okviru obveznega modula Pot razvoja, ki v prvih treh semestrih poteka vzporedno z nosilnimi moduli in kjer študentje redno predstavljajo ter z mentorji in drugimi študenti razpravljajo o razvoju svojega osebnega portfelja in magistrskega projekta. V modulu Studio študent izmed vsaj dveh možnosti, ki so na voljo v vsakem semestru, izbere vsaj po eno izvedbo v prvem, drugem in tretjem semestru. Predmeti v modulu Studio so kolektivne, zgoščene študijske izkušnje, povezane z izvedbo študentovega nosilnega modula. Kot samostojni predmeti področja in študente iz več različnih nosilnih modulov povezujejo v enovito produkcijo, ki temelji na specifičnih temah in je osredotočena na raziskovanje. Teme so zastavljene interdisciplinarno in predmeti so pogosto izvedeni kot projekti na ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Visoka šola za umetnost (School of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Mednarodne in diplomatske študije (International and diplomatic studies)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Po končanem študiju se lahko zaposlijo na vseh delovnih mestih, kjer se zahteva izobrazba s področja mednarodnih odnosov in diplomacije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru). ...

  Provider NameFakulteta za državne in evropske študije (The Graduate School of Government and European Studies)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages