Navigatsioonitee

Reisimine raudteel: suurem konkurents, paremad teenused - 30/01/2013

Kaks kiirrongi © EU

Uute ettepanekute kohaselt avataks riiklikud raudteevõrgustikud konkurentsile, suurendataks investeeringuid ning pakutaks reisijatele rohkem valikuvõimalusi ja paremaid teenuseid.

Euroopa Komisjon esitab meetmed pdf - 91 KB [91 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) riiklike raudteevõrgustike konkurentsile avatumaks muutmiseks. Ettepanekute eesmärk on edendada investeeringuid ja pakkuda reisijatele paremaid teenuseid.

Raudtee ei ole mitte ainult ohutu ja tõhus transpordiliik, vaid see vähendab ka maanteetranspordi ülekoormatust. Samuti suurendab see ELi energiajulgeolekut, vähendades samal ajal selle CO2-jalajälge.

Vaatamata sellele on Euroopas raudteereisijaid üha vähem ning investeeringud võrgustiku moderniseerimiseks ja laiendamiseks on väga kasinad. ELi raudteepakett on osa asjaomasest strateegiast English (en) , mille eesmärk on nimetatud suundumust muuta.

Bürokraatia ja kulude vähendamine

Asjaomaste ettepanekute kohaselt antaks veeremiüksuse turuleviimise lubade ja raudteeveo-ettevõtjate ohutussertifikaatide väljaandmisõigus üle liikmesriikide valitsustelt Euroopa Raudteeametile English .

See kiirendaks nende heakskiitmist, vähendades samal ajal raudtee-ettevõtjate kulusid 2025. aastaks 500 miljoni euro võrra ning julgustades uusi ettevõtjaid turule sisenema.

Parema kvaliteedi ja suuremate valikuvõimaluste pakkumine

Kavandatavate eeskirjade kohaselt avataks kodumaised reisijateveo võrgustikud konkurentsile, korraldades muu hulgas ka pakkumusi riigiomandis olnud võrgustike haldamiseks.

Koos muude reformidega aitaksid kõnealused ettepanekud kaasa ELi raudteevõrgustiku laiendamisele. Reisijad ja ettevõtjad saaksid sellest 2035. aastaks kasu 40 miljardi euro ulatuses.

Praegu moodustavad riigiomandis olevad võrgustikud üle 90% ELi raudtee reisjateveost. Vaid Rootsi ja Ühendkuningriik on oma turud täielikult avanud. Saksamaa, Austria, Itaalia, Tšehhi Vabariik ja Madalmaad on seda teinud vaid osaliselt.

Tõhususe parandamine

Uute eeskirjade kohaselt antaks sõltumatutele liinide haldajatele tegevus- ja finantssõltumatus raudtee-ettevõtjatest. Ettepanekud aitaksid kaotada võimalikud huvide konfliktid ning annaksid ettevõtjatele diskrimineerimata juurdepääsu kõigile raudteevõrgustikele.

Töötajate kaitsmine

Ettepanekud peaksid viima uute ja paremate töökohtade loomiseni – seda võib väita avatud ja konkurentsivõimeliste raudteevõrgustikega ELi liikmesriikide kogemuste põhjal.

ELi eeskirjad võimaldaksid valitsustel nõuda uutelt ettevõtjatelt avaliku teenindamise lepingute ülevõtmisel praeguste töötajate töökohtade säilitamist.

Järgmised sammud

Ettepanekud edastatakse Euroopa Parlamendile ja ELi liikmesriikide valitsustele arutamiseks.

Lugege täiendavalt ELi raudteetranspordi poliitika kohta English

Lugege täiendavalt transpordi kohta English (en)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad