Sökväg

Renare och effektivare transporter - 28/03/2011

EU-kommissionen lägger fram en plan för hur transporterna i EU ska bli effektivare och grönare. Vägnätet, järnvägen, flygtrafiken och sjöfarten ska kopplas samman bättre och utsläppen minskas.

En ny plan för transporter i EU DeutschEnglishfrançais ska öka rörligheten och se till att EU:s transporter fungerar bättre tillsammans. Det ska leda till lägre utsläpp och minska vårt beroende av importerad olja.

Åtgärder för att stimulera stora infrastrukturinvesteringar och förändra hur gods transporteras och människor reser ska öka konkurrenskraften och skapa fler jobb.

Målen i planen ska vara uppfyllda till 2050. De gäller såväl resor inom och mellan städer som långväga resor. Planen innehåller bland annat följande mål:

  • Bensinbilar ska bort från stadstrafiken.
  • Hälften av dagens person- och godstrafik mellan städer på minst 30 mils avstånd ska i stället gå på järn- eller vattenvägar.
  • 40 procent av flygtrafikens drivmedel ska ha låga koldioxidutsläpp.
  • Sjöfarten ska sänka sina koldioxidutsläpp med 40 procent.

Om målen uppfylls kan EU minska sina utsläpp från alla transportssätt med 60 procent till 2050.

Bättre förbindelser

Om väg-, järnvägs-, flyg- och båttrafiken kopplas samman bättre, kan EU få ett effektivare transportnät med smidigare person- och godstrafik.

Enligt planen ska EU-ländernas informations-, drift- och betalsystem för person- och godstrafik länkas samman till 2020. Vid 2050 ska alla större flygplatser (helst) ha snabbförbindelser till järnvägsnätet. Alla viktiga hamnar ska vara sammankopplade med järnvägens godstrafik och, om möjligt, med de inre vattenvägarna.

EU ska också i högre grad tillämpa principerna om "användaren betalar" och "förorenaren betalar" för att finansiera transportinfrastrukturen.

Andra åtgärder ska

  • stimulera ny motorteknik och bränsle- och trafikledningssystem
  • samordna flygledningssystemen via EU:s program för ett gemensamt luftrum English till 2020 och utöka det till 58 länder
  • se till att smarta transportledningssystem används
  • halvera antalet dödsolyckor i trafiken till 2020 och se till att de ligger nära noll vid 2050.

Transporterna är grundläggande för ekonomin, jobben och vår livskvalitet. Omkring 10 miljoner människor jobbar i transportsektorn som står för 5 procent av EU:s BNP. Genomsnittshushållet spenderar 13 procent av sin budget på transporter.

Läs mer om transporter English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar