Navigačný riadok

Vízia prepojenej Európy - 28/03/2011

Plány efektívnejšej dopravy sa zamerajú na prepojenie cestnej, železničnej, vzdušnej a vodnej dopravnej infraštruktúry, na redukciu závislosti na dovoze ropy a zníženie emisií skleníkových plynov.

Cieľom nového európskeho plánu dopravy DeutschEnglishfrançais je zvýšiť mobilitu, prehĺbiť integráciu dopravných sietí EÚ a súčasne zredukovať emisie skleníkových plynov a závislosť Únie na dovoze ropy.

Opatrenia na podporu významných investícií do infraštruktúry, zmeny v oblasti prepravy nákladu a cestovných návykov ľudí by mali podporiť konkurencieschopnosť hospodárstva a tvorbu pracovných miest.

Plán sa zameriava na dopravu v rámci miest, medzimestskú a diaľkovú dopravu. Medzi jeho ciele, ktorých plnenie je naplánované až do roku 2050, patria:

  • vylúčiť používanie áut na konvenčný pohon v mestách;
  • presunúť 50 % objemu cestujúcich alebo tovarov dopravovaných na vzdialenosť presahujúcu 300 km z cestnej na železničnú alebo vodnú infraštruktúru;
  • zvýšiť podiel využívania udržateľného nízkouhlíkového paliva leteckými spoločnosťami na 40 %;
  • znížiť uhlíkové emisie vyprodukované v lodnej dopravy o 40 %.

Dosiahnutie týchto cieľov umožní EÚ znížiť skleníkové plyny zo všetkých druhov dopravy o 60 % do roku 2050.

Lepšie spojenia

Plynulé prepojenie cestnej, železničnej, leteckej a vodnej dopravy prispeje k zefektívneniu celoeurópskych dopravných sietí a uľahčí cestovanie osôb a prepravu tovarov.

Podľa plánu by sa do roku 2050 v Európe mali prepojiť informačné, riadiace a platobné systémy v osobnej a nákladnej doprave. Do roku 2050 by všetky významné letiská mali mať (podľa možnosti) výsokorýchlostné pripojenie na železničnú sieť. Všetky hlavné prístavy budú napojené na nákladnú železničnú dopravu, a tam kde je to možné aj vnútrozemské dopravné cesty.

V rovnakom časovom horizonte rozšíri EÚ uplatňovanie a koordináciu zásad "používateľ platí" a "znečisťovateľ platí" na financovanie dopravnej infraštruktúry.

Cieľom ďalších opatrení je:

  • podporovať nové technológie pohonu, nové palivá a systémy riadenia dopravy;
  • do roku 2020 skoordinovať riadenie vnútroštátnych systémov kontroly letovej prevádzky prostredníctvom programu EÚ Jednotné európske nebo English a dobudovať spoločný európsky letecký priestor, ktorý zahŕňa 58 štátov;
  • zaviesť inteligentné systémy riadenia dopravy;
  • znížiť počet úmrtí na cestách o polovicu do roku 2020 a priblížiť sa k nulovej hranici do roku 2050.

Doprava je neodmysliteľnou súčasťou hospodárstva, rastu zamestnanosti a kvality nášho života. Odvetvie dopravy priamo zamestnáva 10 miliónov osôb a k hrubému domácemu produktu EÚ prispieva 5 %. Priemerná domácnosť vynaloží na dopravu 13 % svojho rozpočtu.

Viac o doprave English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy