Navigatsioonitee

Nägemus ühendatud Euroopast - 28/03/2011

TTõhusamad transpordikavad hõlmavad Euroopa maanteede, raudteede, vee-, õhu- ja veeteede võrgustike ühendamist, nafta impordist sõltuvuse vähendamist ning kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist.

Uue Euroopa transpordikava DeutschEnglishfrançais eesmärk on suurendada liikuvust ja saavutada täielikult integreeritud transpordivõrk, vähendades samal ajal kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning Euroopa sõltuvust imporditavast naftast.

Meetmed, mille abil julgustatakse suurte investeeringute tegemist transpordi infrastruktuuri ning reisijate ja kauba liikumise muutmist, suurendaksid majanduslikku konkurentsivõimet ning aitaksid kaasa töökohtade loomisele.

2050. aastaks seatud eesmärkidega kavas keskendutakse linnasisestele, linnadevahelistele ja pikamaavedudele. See hõlmab järgmist:

  • lõpetada tavakütusega autode kasutamine linnades;
  • ssuunata raudteedele või veeteedele 50% 300 km ja pikema vahemaa puhul toimuvast reisijate- ning kaubaveost;
  • hakata lennunduses kasutama 40% ulatuses vähese CO2-heitega keskkonnasäästlikke kütuseid;
  • vähendada meretranspordi heitkoguseid vähemalt 40%.


Selliste eesmärkideni jõudmine aitaks ELil aastaks 2050 vähendada kogu transpordist tulenevaid heitkoguseid 60%.

Paremad ühendused

Ühendades sujuvalt maantee-, raudtee-, lennu- ja veetranspordi liigid saame tõhusama kogu ELi hõlmava võrgustiku, mis võimaldab hõlpsamat reisijate- ning kaubavedu.

Kava alusel loodaks 2020. aastaks Euroopa transpordi teabe-, haldus- ja maksesüsteemide raamistik nii reisijate- kui ka kaubaveoks. 2050. aastaks saaksid kõik põhivõrku kuuluvad lennujaamad ühendatud raudteevõrguga, soovitatavalt kiirliinide abil. Kõik põhivõrku kuuluvad meresadamad oleksid ühendatud raudtee kaubaveovõrguga ning võimaluse korral siseveeteede süsteemiga.

Samuti laiendaks EL põhimõtete "kasutaja maksab" ja "saastaja maksab" rakendamist ning koordineerimist, et rahastada oma transpordiinfrastruktuure.

Muud meetmed hõlmavad järgmist:

  • julgustada uute mootoritehnoloogiate, kütuste ja liikluse juhtimissüsteemide kasutuselevõttu;
  • kooskõlastada 2020. aastaks riiklike lennuliikluse juhtimissüsteemide haldamine ELi programmi "ühtne Euroopa taevas English " kaudu ning hõlmata selle kasutamisse ka Euroopa ühtsesse õhuruumi kuuluvad 58 riiki;
  • kasutada arukaid transpordi juhtimise süsteeme;
  • vähendada õnnetusjuhtumite arvu maanteedel aastaks 2020 poole võrra ning viia aastaks 2050 nende arv nulli lähedale.

Transport on hädavajalik nii majanduse, töökohtade loomise kui ka elukvaliteedi seisukohast. Selles sektoris töötab 10 miljonit inimest ning see moodustab 5% ELi sisemajanduse koguproduktist. Keskmiselt kulutatakse ühes majapidamises eelarvest transpordile 13%.

Lugege täiendavalt transpordi kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad