Cesta

Vize propojené Evropy - 28/03/2011

Plány na zefektivnění dopravy by měly přinést propojení evropských silničních, železničních, leteckých a vodních sítí, omezit závislost na dovozu ropy a snížit emise skleníkových plynů.

Nový evropský plán v oblasti dopravy DeutschEnglishfrançais má za cíl zvýšit mobilitu a prohloubit integraci dopravních sítí v EU. Realizací tohoto plánu dojde k omezení emisí skleníkových plynů a snížení závislosti Unie na dovozu ropy.

Navrhovaná opatření podpoří větší příliv investic do velkých infrastrukturních projektů, změní fungování osobní a nákladní přepravy a povedou ke zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti a tvorbě nových pracovních míst.

Plán, jehož cíle by měly být splněny do roku 2050, se soustředí především na městskou a meziměstskou dopravu a na dálkové trasy. Mezi jeho priority patří:

  • postupně odstranit vozidla se spalovacími motory z městského provozu
  • přesunout 50 % meziměstské osobní a nákladní dopravy ze silnic na železnici a vodní cesty (to se týká tras delších než 300 km)
  • zvýšit používání udržitelných nízkouhlíkových paliv v letecké dopravě na 40 %
  • snížit uhlíkové emise v lodní dopravě o 40 %

Jestliže se podaří těchto cílů do roku 2050 dosáhnout, sníží se v EU emise skleníkových plynů z dopravy o 60 %.

Lepší spojení

Pokud by na sebe všechny druhy dopravy (silniční, železniční, letecká a vodní) plynule navazovaly, podařilo by se vytvořit efektivnější celoevropskou dopravní síť a zjednodušit tak přepravu osob i nákladu.

Podle navrženého plánu by měly být v Evropě do roku 2020 propojeny informační, řídící a platební systémy v oblasti osobní a nákladní přepravy. Do roku 2050 by měly mít všechny velké letištní uzly (pokud možno vysokorychlostní) spojení s železniční sítí. Všechny hlavní námořní přístavy by měly být napojeny na nákladní železniční dopravu a případně i na vnitrozemské vodní cesty.

Současně by EU měla rozšířit a koordinovat uplatňování zásady "uživatel platí" a "znečišťovatel platí" a využít jejich výnosy k financování dopravní infrastruktury.

Dalšími opatřeními EU hodlá:

  • podpořit vývoj nových motorů, alternativních paliv a řídících dopravních systémů
  • dokončit do roku 2020 koordinaci systémů řízení letového provozu jednotlivých států prostřednictvím programu EU "Jednotné evropské nebe" English a přenést tuto koordinaci i na společný evropský letecký prostor, který sdružuje 58 zemí
  • zavést inteligentní systémy řízení dopravy
  • snížit do roku 2020 počet obětí dopravních nehod na polovinu a do roku 2050 jej omezit na minimum

Doprava je pro hospodářství, tvorbu pracovních míst a kvalitu života velmi důležitá. Přímo zaměstnává více než 10 milionů lidí a podílí se přibližně 5 % na tvorbě hrubého domácího produktu (HDP). Průměrná domácnost vynaloží na dopravu 13 % svého rozpočtu.

Více informací o dopravě English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy