Navigatsioonitee

Saastaja maksab põhimõte ka transpordisektorisse - 09/07/2008

Veokitest põhjustatud ummik

Komisjoni uue kava kohaselt võivad ELi liikmesriigid maksustada veoautode tekitatud müra, ummikud ja õhusaaste.

73% mööda maismaad transporditavatest kaupadest veetakse ELis kaubaautodega, mille kahjulik mõju keskkonnale on suurem kui raudtee - või siseveetranspordi puhul. Veoautod põhjustavad 90% transpordiga seotud keskkonnakuludest, mis komisjoni hinnangu kohaselt on umbes 100 miljardit eurot aastas.

Praegu on ELis sõitvaid raskeveokeid võimalik maksustada üksnes seoses maanteede kasutamise ja kulumisega. Komisjoni keskkonnahoidlikku transporti käsitleva ettepaneku kohaselt oleks liikmesriikidel võimalik koguda makse ka tekitatud müra, õhusaaste ja liiklusummikute eest.

Teemaksude kehtestamine oleks vabatahtlik, kuid liikmesriigid võiksid seda soovi korral teha üle 3,5 tonni kaaluvate veokite puhul. Maksudele seatakse ülempiir ning need oleksid madalamad vähem saastavate veokite puhul. Samuti tahetakse juhtida liiklus eemale eeslinnapiirkondadest, kasutades rohkem kiirteid.

Saadavat lisatulu tuleks kasutada transpordi negatiivse keskkonnamõju leevendamiseks, näiteks energiatõhusamate sõidukite väljaarendamiseks.

Ettepaneku, mis jõustuks 2011. aastal, peavad kiitma heaks ELi liikmesriigid ja Euroopa Parlament. See oleks esimene kord, kui liikmesriigid saaksid kaubaveoettevõtteid maksustada keskkonnale tekitatud kahju eest.

ELi transpordivolinik dadeelenesfifritnlptsv Antonio Tajani sõnas, et selle paketiga üritatakse tagada, et keskkonnakahjude eest maksab saastaja, mitte maksumaksja.

Asjaomane ettepanek on osa laiemast kavast, mille eesmärk on muuta transport tõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks. Kaasatud  on ka õhusõidukite müra, merendussektori kasvuhoonegaase ja kliimamuutusega seotud maksustamist käsitlevad meetmed.

Samuti valmistab komisjon ette õigusakti kaubarongide tekitatava müra vähendamiseks 50% võrra. Eesmärk on vähendada 2014. aastaks raudteemüra 16 miljoni ELi elaniku jaoks märgatavalt.

Hiljuti astus komisjon samme süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks lennunduses, lihtsustades õhuruumi kontrollsüsteeme ning lühendades lennuliine. Samuti tehti ettepanek heitenormide kehtestamiseks uutele sõiduautodele.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad