Navigatsioonitee

Innovatsiooni soodustamine - 10/02/2011

Innovatiivse liidu logo © EU

Avalikustati plaanid EL teadusuuringute rahastamise ümberkorraldamise kohta, et soodustada innovatsiooni, suurendada selle majanduslikku mõju, muuta osalemine teadlaste jaoks lihtsamaks ja luua maksumaksjatele väärtuslikumaid tulemusi.

EL rahastab ajavahemikul 2007-2013 teadus- ja innovatsiooniprojekte ligikaudu 143 miljardi euro ulatuses. Nüüd valmistab komisjon ette rahastamise järgmist etappi. Selle aluseks võetakse Innovatiivse liidu prioriteedid, mis on osa ELi Euroopa 2020. aasta strateegiast English majanduskasvu ja töökohtade loomise edendamiseks.

Esialgsete ettepanekute DeutschEnglishfrançais kohaselt keskendutakse selliste projektide rahastamisele, mille abil püütakse lahendada praegusi probleeme (nt tervishoid ja vananev elanikkond, kliimamuutused, toiduohutus ning vähenevad loodusvarad).

Samuti koordineeritaks rahastamist innovatsiooniahela raames tõhusamalt - alates alusuuringutest kuni uute toodete ja teenuste turuleviimiseni.

Lihtsustatud menetlused ja eeskirjad muudavad teadlaste, ettevõtete ja ettevõtjate jaoks lihtsamaks ka koostöö tegemise ning ELi poolse rahastamise taotlemise ja selle kasutamise. Tegevuse kontrollimise abil jälgitakse projektide arengut, et tagada maksumaksjate raha tulemuslik kasutamine.

Teadus- ja arendustegevusse tehtavate investeeringute suurendamine

ELi poolse rahastamise ümbersuunamine aitab vähendada innovatsioonialaseid erinevusi ELi ja tema peamiste konkurentide - Ameerika Ühendriikide ja Jaapani - vahel. Iga-aastase aruande English kohaselt on Ameerika Ühendriigid enamike meetmete osas EList eespool. Areneva majandusega riigid, nagu Hiina ja Brasiilia, on samuti kiiresti vahet vähendamas.

ELi valitusjuhid on andnud oma ulatusliku toetuse English komisjoni lähenemisviisile, mis hõlmab ka avalik-õiguslike ja erapartnerluste loomist, et tuua turule kiiremini ning rohkem innovatiivseid tooteid ja teenuseid. Esimene partnerlus, mis käivitatakse 2011. aastal, julgustab teadus- ja arendussektorit välja arendama uusi tooteid ja teenuseid, mis on suunatud aktiivsena ning tervena vananemisele.

EL kutsub liikmesriikide valitsusi ning tööstust suurendama üldisi investeeringuid teadus- ja arendustegevusse 2020. aastaks 3%ni SKPst (2009. aastal oli asjaomane näitaja 2%). Kõnealuse eesmärgi saavutamine võib aidata luua 3,7 miljonit uut töökohta ning suurendada aastast majanduskasvu 795 miljardi euroni.

Järgmised sammud

Kuni 20. maini on käimas ettepanekuid käsitlev avalik konsultatsioon English . Seejärel teeb komisjon konkreetsed ettepanekud teadusuuringute rahastamise kohta.

Euroopa 2020 English

Rohkem teavet innovatsiooni kohta ELis English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad