Navigatsioonitee

Euroopa linnade tuleviku kujundamine - 30/07/2014

Stockholm © EU

Kuidas saab ELi poliitika kõige paremini vastata linnade vajadustele? EL soovib teada Teie arvamust.

Linnadel on keskne roll nende majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaprobleemide lahendamisel, millega Euroopa praegu silmitsi seisab. Kavandatava ELi linnade tegevuskava eesmärk on tagada, et Euroopa ja liikmesriikide poliitika neid selles toetaks.

EL korraldab linnade tegevuskava käsitleva avaliku konsultatsiooni English, et huvitatud pooled (sealhulgas riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi asutused) saaksid esitada oma seisukohad kava eesmärkide ja toimimise kohta. Konsultatsioon kestab 26. septembrini 2014.

Umbes 70% ELi kodanikest elab linnapiirkondades – 2050. aastaks on see näitaja 80%. Arvestades, et üle kahe kolmandiku ELi poliitikameetmetest ja õigusaktidest mõjutab linnu, on olemas nõudlus ühisema lähemisviisi rakendamiseks, et ühendada halduse eri tasandid. See võimaldaks rakendada strateegilist planeerimist, mis ulatub üle halduspiiride.

Milleks on ELile vaja linnade tegevuskava?

ELi poliitika parem vastavusse viimine linnade vajadustega on äärmiselt oluline strateegia Euroopa 2020 põhieesmärkide saavutamiseks tööpuuduse, kliimameetmete ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas.

Linnade tegevuskava kaks peamist eesmärki on praegu:

  • ELi poliitika parem koordineerimine ja sidusus vastavalt linnade vajadustele
  • tugevam ja otsesem linnade kaasamine ELi poliitikakujundamisse.

Ulatuse ja suunatuse kindlaksmääramine

Linnade tegevuskava peaks kajastama ELi üldisi eesmärke ja täiendama liikmesriikide poliitikat. Viimasel linnade foorumil English esitati selge sõnum, et uued ELi eeskirjad ei ole eelistatud lahendus.

Linnade tegevuskava peaks pakkuma toimiva meetodi Euroopa linnade peamiste probleemide lahendamiseks ja edendama parimate tavade vahetamist, et aidata kaasa linnade ja linnapiirkondade arengule.

Pressiteade tulevase ELi linnade tegevuskava kujundamise kohta

Küsimused ja vastused linnade tegevuskava ja ELi poliitika linnamõõtme kohta English

Komisjoni teatis ELi poliitika linnamõõtme kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad