Navigačný riadok

Rast a zamestnanosť v centre záujmu financovania regionálnej súdržnosti - 06/10/2011

Návrhy Európskej komisie sa zameriavajú na zlepšenie možností financovania pre regióny EÚ a vo väčšej miere sa sústreďujú na programy v oblasti rastu a zamestnanosti.

Úroveň ekonomickej vyspelosti, produktivity a zamestnanosti sa v jednotlivých regiónoch EÚ výrazne líši.

Približne tretina rozpočtu Únie je vyčlenená na integráciu najmenej rozvinutých regiónov do spoločného trhu EÚ a na odstránenie týchto rozdielov.

Zo zdrojov EÚ sa financujú programy zamerané na rozvoj pracovných zručností miestnych pracovníkov, stimuláciu podnikania, zlepšenie infraštruktúry a ochranu životného prostredia. Z týchto programov mali doteraz prínos milióny Európanov.

V návrhoch rozpočtu DeutschEnglishfrançais EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020 je na ich realizáciu vyčlenených 376 miliárd EUR. Komisia tiež navrhuje nový prístup, ktorý by zefektívnil nové financovanie vo vzťahu k dlhodobým cieľom stratégie Európa 2020 zameranej na rast a zamestnanosť.

Cieľom návrhov English je sústrediť financovanie na menší počet priorít, ktoré by boli v súlade s cieľmi stratégie.

Každý členský štát by sa s Komisiou dohodol na zmluve o partnerstve, v ktorej by sa ustanovili investičné priority a ciele, ktoré sa majú splniť.

Podmienky financovania by sa určili pred poskytnutím pomoci. Lepšie monitorovanie by malo zaistiť, že sa dohodnuté ciele programov skutočne splnia.

Pre programy, ktoré v najväčšej miere prispejú k zvýšeniu rastu a zamestnanosti, by bolo k dispozícii dodatočné financovanie.

Pre rôzne fondy, ktoré sa zameriavajú na sociálny rozvoj, vidiecke oblasti, spoluprácu medzi pohraničnými regiónmi, pobrežné oblasti, rybárstvo a menej rozvinuté členské štáty, by sa zaviedli spoločné pravidlá. V rámci programov by bolo možné kombinovať financovanie z viacerých fondov.

Aby sa znížila administratívna záťaž (najmä pre malé firmy) a minimalizovali náklady pre všetky zúčastnené strany, zjednoduší sa postup žiadania o financovanie.

Aj keď sa z prostriedkov politiky súdržnosti financujú programy vo všetkých členských štátoch, pomoc sa sústredí najmä na krajiny, ktorých hrubý domáci dôchodok je nižší ako 75 % priemeru EÚ.

Ďalšie kroky

O návrhoch nariadení, ktoré predložila Komisia, sa v roku 2012 bude hlasovať v Rade EÚ a v Európskom parlamente. V prípade ich schválenia vstúpia do platnosti v roku 2014.

Regionálni predstavitelia budú o nových návrhoch diskutovať počas tohtoročných Otvorených dní English , ktoré prebehnú od 10. do 13. októbra v Bruseli.

Viac o podporných fondoch pre členské štáty a regióny EÚ

Ďalšie informácie o regionálnej politike

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy