Διαδρομή πλοήγησης

Η πολιτική συνοχής 2014-2020 εστιάζει στην ανάπτυξη και την απασχόληση - 06/10/2011

Προτάσεις για βελτίωση της χρηματοδότησης των περιφερειών της ΕΕ, και έμφαση σε προγράμματα που προωθούν την απασχόληση και την ανάπτυξη.

Η οικονομική ανάπτυξη, η παραγωγικότητα και οι δυνατότητες απασχόλησης διαφέρουν σημαντικά εντός της ΕΕ.

Για τη μείωση αυτών των διαφορών, διατίθεται το ένα τρίτο περίπου του προϋπολογισμού της ΕΕ ώστε να μπορούν οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ να αξιοποιούν τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς.

Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται προγράμματα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του τοπικού εργατικού δυναμικού, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση των υποδομών και την προστασία του περιβάλλοντος. Εκατομμύρια Ευρωπαίων έχουν ήδη επωφεληθεί από σαφώς στοχευμένα περιφερειακά κονδύλια.

Οι προτάσεις για τον προϋπολογισμό DeutschEnglishfrançais της ΕΕ το διάστημα 2014 - 2020 προβλέπουν τη διάθεση 376 δισ. ευρώ σε τέτοια προγράμματα. Η Επιτροπή προτείνει επίσης μια νέα προσέγγιση ώστε αυτή η δέσμη χρηματοδότησης να συμβάλει αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση, Ευρώπη 2020.

Σύμφωνα με τις προτάσεις English , η χρηματοδότηση θα εστιαστεί σε μικρότερο αριθμό προτεραιοτήτων που συνδέονται στενά με τους προαναφερθέντες στόχους.

Κάθε χώρα θα συνάπτει με την Επιτροπή σύμβαση εταιρικής σχέσης, όπου θα καθορίζονται οι προτεραιότητες για επενδύσεις και οι προς επίτευξη στόχοι.

Οι όροι χρηματοδότησης θα αποφασίζονται πριν από τη χορήγηση της βοήθειας. Χάρη στην καλύτερη παρακολούθηση θα διασφαλίζεται ότι τα προγράμματα επιτυγχάνουν τους συμφωνηθέντες στόχους.

Για τα προγράμματα που θα συμβάλλουν περισσότερο στην ανάπτυξη και την απασχόληση θα προβλέπεται επιπλέον χρηματοδότηση.

Θα θεσπιστούν κοινοί κανόνες για τα διάφορα ταμεία που χρηματοδοτούν δράσεις για την κοινωνική ανάπτυξη, τις αγροτικές περιοχές, τις παράκτιες περιοχές, τη συνεργασία μεταξύ μεθοριακών περιφερειών, και τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη. Ένα πρόγραμμα θα μπορεί να χρηματοδοτείται ταυτόχρονα από διάφορα ταμεία.

Η διαδικασία αίτησης χρηματοδότησης θα απλουστευτεί ώστε να μειωθούν τόσο οι διοικητικές επιβαρύνσεις, ειδικότερα για τις μικρές επιχειρήσεις, όσο και το κόστος για όλους τους ενδιαφερομένους.

Αν και τα προγράμματα χρηματοδότησης απευθύνονται σε όλα τα κράτη μέλη, η στήριξη θα επικεντρωθεί σε χώρες με ΑΕΠ χαμηλότερο του 75% του μέσου όρου της ΕΕ.

Τα επόμενα βήματα

Οι προτάσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το 2014, εφόσον εγκριθούν από τους υπουργούς των κρατών μελών (στο πλαίσιο του Συμβουλίου της ΕΕ) και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2012.

Οι εκπρόσωποι των περιφερειών θα συζητήσουν τις νέες προτάσεις κατά την εκδήλωση Open Days 2011 English που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 10-13 Οκτωβρίου.

Περισσότερα για τα ταμεία ενίσχυσης των χωρών και των περιφερειών της ΕΕ

Περισσότερα για την περιφερειακή πολιτική

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι