Navigatsioonitee

Piirkondade majanduskasv vähendab lõhesid sissetulekute ja tööhõive alal - 18/06/2008

Teadlane keskkonnatehnoloogia teabekeskuses Luksemburgis

Vaesemad piirkonnad jõuavad teistele järele ning saavad kasu kiiresti kasvavate sektorite laienemisest.

Ülemaailmses majanduses konkurentsivõimelisena püsimiseks peab EL rohkem investeerima teadus - ja arendustegevusse ning kõrgharidusse. Nii on kirjutatud 18. juunil avaldatud majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse aruandes.

Samuti avaldas komisjon oma ühtekuuluvuspoliitikat käsitleva avaliku arutelu tulemused, mis kinnitasid tugevat toetust veelgi ambitsioonikamatele plaanidele pärast 2013. aastat algavaks perioodiks. Üksmeelne seisukoht on, et poliitika puhul tuleks rohkem keskenduda innovatsioonile, haridusele, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, kogu ELi hõlmavale infrastruktuurile ning kliimamuutuste vastu võitlemisele.

Vähem kui veerand 25–64-aastastest ELi elanikest on kõrge haridustasemega ning paljud neist elavad linnades või nende ümbruses. See fakt muudab teadustöötajate töölevõtmise vähemarenenud piirkondades väga suureks probleemiks. Samas on haritud tööjõud majanduskasvu seisukohast väga oluline. Nõudlus reaalainete - ja tehnoloogia - alaste teadmistega inimeste järele on eriti suur tervishoius, hariduses ja kõrgtehnoloogilises tootmises. EL kulutab oma SKTst kõrgharidusele üksnes 1,2%, mis ei moodusta isegi poolt Ameerika Ühendriikide investeeritavast 2,9%st.

Aruande kohaselt jääb EL USAst pikalt maha ka teadus - ja arendustegevuseks eraldatavate vahendite osas. Täiendavad investeeringud teadus - ja arendustegevusse soodustaksid innovatsiooni ja tõstaksid tootlikkust.

Vähemarenenud piirkondade jaoks on siiski häid uudiseid. Mitmed nendest piirkondadest saavad uut hoogu kolme järgmise kiiresti kasvava sektori majanduskasvust: 1) finants - ja äriteenused, 2) kaubandus, transport ja teabevahetus ning 3) ehitus. See võib aidata neil jõukamatele piirkondadele järele jõuda.

Kõrgtehnoloogiline tootmine on sektor, kus EL on ülemaailmses mastaabis jätkuvalt konkurentsivõimeline. Kõnealune sektor sisaldab elektri - ja optikaseadmete, kirurgilise varustuse, õhusõidukite, kosmoseaparaatide ja farmaatsiatoodete tootmist.

Erinevused sissetulekutes ja tööhõives kogu ELis on viimastel aastatel vähenenud. See on tingitud ülikiirest majanduskasvust kõige vaesemates piirkondades.Nendes piirkondades kasvas SKT ühe inimese kohta aastatel 2000–2005 50% kiiremini kui mujal ELis. Samal ajavahemikul vähenes tööpuudus kolme protsendipunkti võrra. Suur majanduslik ümberkorraldamine on nendes piirkondades ikka veel käimas ning töökohti tekib põllumajanduse asemel rohkem juurde teenuste valdkonda. Üks ELi üldisi eesmärke on tagada oma 27 liikmesriigi ühtlane areng. ELi eelarvest ajavahemikuks 2007–2013 eraldatakse umbes 36% ehk 347 miljardit eurot eraldatakse just ühtekuuluvuspoliitikale.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad