Navigačný riadok

Rovnosť pohlaví – pomalý, ale istý pokrok - 14/04/2014

Žena riadi schôdzku vedenia spoločnosti, ktorej sa zúčastňujú mužskí aj ženskí kolegovia

Podľa dnes uverejnenej výročnej správy EÚ sa nedostatky v oblasti rodovej rovnosti v Európe zmenšujú, ale miera pokroku je slabá

Najnovšia správa EÚ poukazuje na pretrvávajúce rozdiely medzi mužmi a ženami v oblasti zamestnanosti, odmeňovania a zastúpenia. Násilie voči ženám ostáva naďalej veľkým problémom.

  • V priemere zarábajú ženy o 16,4 % menej ako muži.
  • Medzi poslancami národných parlamentov európskych štátov je len 27 % žien.
  • Tretina európskych žien sa po dovŕšení 15 rokov stretla s fyzickým alebo sexuálnym násilím.

Úsilie EÚ zamerané na zníženie nerovností medzi mužmi a ženami prinieslo významné zlepšenia.

  • Rozsiahle investície do zariadení starostlivosti o deti pomohli zvýšiť mieru zamestnanosti žien z 58 % v roku 2002 na dnešných 63 %.
  • Vďaka podporným opatreniam prijatým v roku 2010 sa podiel žien v správnych radách prudko zvýšil z 11 % na 17,8 %.
  • V roku 2013 boli prijaté právne predpisy a praktické opatrenia zamerané na boj proti rodovému násiliu a na kampane v tejto oblasti sa vyčlenilo 15,1 miliónov EUR.

Zo správy však vyplýva, že pri súčasnom tempe zmien budeme potrebovať na dosiahnutie rovnakého odmeňovania mužov a žien 70 rokov a na dosiahnutie 40-percentného zastúpenia žien v národných parlamentoch 20 rokov.

Dosiahnutie rovnosti

Úsilie EÚ zamerané na posilnenie rodovej rovnosti v rokoch 2010 – 2015 sa sústredí na dosiahnutie rovnakej hospodárskej nezávislosti žien a mužov, rovnakú odmenu za rovnakú prácu a na ukončenie násilia založeného na rodovej príslušnosti.

Činnosti Únie v tejto oblasti pokračujú. V marci EÚ odporučila zlepšiť transparentnosť pri odmeňovaní s cieľom obmedziť rozdiely v mzdách mužov a žien. Práca na podporných opatreniach na dosiahnutie rovnocenného zastúpenia vo vrcholových orgánoch spoločností úspešne pokračuje.

Základnépráva

Podľa ďalšej dnes uverejnenej správy Charta základných práv EÚ Deutsch (de) English (en) français (fr) , ktorá zaručuje práva občanov EÚ vrátane rovnosti a nediskriminácie, zohráva čoraz významnejšiu úlohu v oblasti práva a politiky. Súdy ju pri svojej rozhodovacej činnosti čoraz viac aplikujú. Ďalšie právne predpisy na ochranu práv boli navrhnuté v roku 2013.

Zo správy vyplýva, že európski občania majú veľký záujem o otázky základných práv. Takmer polovica otázok adresovaných minulý rok informačným strediskám EÚ sa týkala voľného pohybu osôb a pobytu v inom členskom štáte a 5 % otázok sa týkalo antidiskriminačných pravidiel.

Tlačová správa: Rodová rovnosť – opatrenia EÚ impulzom plynulého pokroku 

Tlačová správa: Základné práva – význam Charty EÚ rastie, jej prínos pre občanov tiež

Deň rovnosti v odmeňovaní upozorňuje na potrebu riešenia rodovej nerovnosti

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy