Navigatsioonitee

Soolise võrdõiguslikkuse alal on aeglane kuid kindel edasiminek - 14/04/2014

Ärinaine suundub koos mees- ja naiskolleegidega juhatuse koosolekule

Euroopas vähenevad lõhed soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas, kuid edasiminek on aeglane. See ilmneb täna avaldatud ELi iga-aastasest aruandest.

Aruandes leitakse, et sugude vahel püsib ebavõrdsus seoses tööhõive, töötasu ning esindatusega ning naiste vastu suunatud vägivald on jätkuvalt suureks probleemiks:

  • naised teenivad ikka veel keskmiselt 16,4% vähem kui mehed;
  • naiste osakaal parlamendiliikmete hulgas on Euroopas ainult 27%;
  • iga kolmas Euroopa naine on kogenud pärast 15. eluaastat füüsilist või seksuaalset vägivalda.

ELi jõupingutused ebavõrdsuse vähendamiseks on muutnud olukorda palju paremaks:

  • suured investeeringud lastehoiuteenustesse on aidanud suurendada naiste tööhõive määra 63%-ni, võrreldes 58%-ga 2002. aastal;
  • pärast seda, kui 2010. aastal teatati õiguslike meetmete võtmise võimalusest, on juhtivatel kohtadel töötavate naiste arv suurenenud 11%-lt 17,8%-ni;
  • 2013. aastal võeti vastu õigusaktid ja praktilised meetmed soolise vägivalla tõkestamiseks; kampaaniate rahastamiseks eraldati 15,1 miljonit eurot.

Aruande hinnangul kulub muutuste praegust tempot arvestades võrdse palgani jõudmiseks 70 aastat ja 40%-lise esindatuse saavutamiseks liikmesriikide parlamentides 20 aastat.

Võrdõiguslikkuse saavutamine

Ajavahemikus 2010–2015 koondab EL oma jõupingutused sugudevahelise võrdsuse saavutamiseks järgmisele: võrdne majanduslik sõltumatus, võrdne töötasu ja soolise vägivalla lõpetamine.

Töö vajalikus suunas jätkub. Märtsis soovitas EL suurendada palkade läbipaistvust, et aidata vähendada palgalõhet; samuti toimib ettepanek võimaldada õiguslike meetmete võtmist võrdsuse saavutamiseks ettevõtete juhatustes.

Põhiõigused

Teisest täna avaldatud aruandest nähtub, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta Deutsch (de) English (en) français (fr) , millega tagatakse ELi kodanike õigused (k.a võrdsus ja mittediskrimineerimine), on omandanud suurema tähenduse õiguses ja poliitika kujundamises. Kohtud viitavad sellele üha sagedamini; 2013. aastal tehti õiguste tagamiseks ka täiendavad seadusandlikud ettepanekud.

Aruandest selgub, et Euroopa kodanikel on suur huvi põhiõigustega seotud küsimuste vastu. Peaaegu pooled ELi teabekeskustele tehtud päringutest olid eelmisel aastal seotud vaba liikumise ja elamisega ning 5% päringutest käsitles diskrimineerimisvastaseid eeskirju.

Pressiteade. Sooline võrdõiguslikkus: ELi meetmeid saadavad edusammud  

Pressiteade. ELi põhiõiguste harta tähtsus suureneb

Võrdse palga päeval rõhutatakse vajadust kaotada sooline ebavõrdsus

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad