Sti

Ligestilling – langsomme, men sikre fremskridt - 14/04/2014

En forretningskvinde leder et bestyrelsesmøde med mandlige og kvindelige kolleger

Kløften mellem mellem mænd og kvinder i EU er blevet mindre, men det går kun langsomt fremad, siger EU's årlige rapport fra i dag.

Ifølge EU's rapport er der stadig uligheder mellem mænd og kvinder med hensyn til løn, beskæftigelse og antallet af kvinder i lederstillinger. Samtidig er vold mod kvinder fortsat et stort problem:

  • Kvinder tjener i gennemsnit stadig 16,4 % mindre end mænd.
  • Kun 27 % af EU-landenes parlamentsmedlemmer er kvinder.
  • En ud af tre europæiske kvinder har været udsat for fysisk eller seksuel vold efter det fyldte 15. år.

EU’s indsats for at rette op på skævhederne har båret frugt:

  • Store investeringer i børnepasningstilbud har bidraget til at øge beskæftigelsesfrekvensen for kvinder til 63 % – en stigning fra 58 % i 2002.
  • Efter det blev muligt at indføre positive særforanstaltninger i 2010, er andelen af kvinder i bestyrelser steget fra 11 % til 17,8 %.
  • I 2013 blev der indført lovgivning og konkrete foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbestemt vold, og EU gav 15,1 mio. euro til finansiering af kampagner.

Rapporten vurderer dog, at det med det nuværende tempo vil tage 70 år at realisere ligeløn og 20 år at sikre kvinder 40 % af sæderne i de nationale parlamenter.

Målet om ligestilling

EU's ligestillingsindsats fokuserer i 2010-2015 på at sikre samme økonomiske uafhængighed og samme løn for mænd og kvinder samt sætte en stopper for kønsbestemt vold.

Arbejdet fortsætter i denne retning. I marts anbefalede EU at mindske løngabet ved at skabe større løngennemsigtighed. EU er også godt på vej med et forslag om positive særforanstaltninger for at skabe lige repræsentation i bestyrelser.

Grundlæggenderettigheder

En anden rapport fra i dag viser, at EU's charter om grundlæggende rettigheder Deutsch (de) English (en) français (fr) – der sikrer EU-borgernes rettigheder, også hvad angår ligestilling og ikkeforskelsbehandling – begynder at få en mere fremtrædende rolle i lovgivningsarbejdet og den politiske beslutningsproces. Domstolene henviser i stigende grad til chartret, og i 2013 blev der fremsat lovforslag om at styrke rettighederne.

Rapporten viser, at de europæiske borgere har en stærk interesse i spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder. Næsten halvdelen af de spørgsmål, som Europe Directs kontaktcentre modtog sidste år, drejede sig om fri bevægelighed og opholdsret, mens 5 % vedrørte reglerne om forbud mod forskelsbehandling.

Pressemeddelelse: Ligestilling mellem kønnene: EU’s indsats giver fortsatte fremskridt 

Pressemeddelelse: Grundlæggende rettigheder: EU's charter får større betydning til gavn for borgerne

Den europæiske ligelønsdag tager fat om ulighed mellem kønnene

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links