Διαδρομή πλοήγησης

Η ΕΕ στηρίζει το δικαίωμα σε καθαρό νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής - 19/03/2014

Φύλλα επιπλέουν στο νερό σχηματίζοντας τη σημαία της ΕΕ © ΕΕ

Μετά την επιτυχία της πρώτης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειές της για βελτίωση της ποιότητας του νερού και των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η πρωτοβουλία «Right2Water» είναι η πρώτη επιτυχημένη εκστρατεία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, ενός εργαλείου που τέθηκε στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών τον Απρίλιο του 2012 για να μπορούν να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία σε τομείς αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι διοργανωτές της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας συγκέντρωσαν 1,89 εκατ. υπογραφές απ' όλη την Ευρώπη με στόχο την κατοχύρωση του δικαιώματος πρόσβασης όλων των Ευρωπαίων πολιτών σε καθαρό νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής.

Οι διοργανωτές ζήτησαν επίσης:

  • να εξαιρεθούν η υδροδότηση και η διαχείριση των υδάτινων πόρων από το πεδίο εφαρμογής των κανόνων της ενιαίας αγοράς και της απελευθέρωσης του εμπορίου
  • να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη καθολικής πρόσβασης σε νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής παγκοσμίως.

Δράση σε επίπεδο ΕΕ

Αν και στο παρόν στάδιο δεν προτείνει νέους ευρωπαϊκούς κανόνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει μια σειρά ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα οποία έχουν άμεση σχέση με την πρωτοβουλία και τους σχετικούς στόχους της. Συγκεκριμένα, δεσμεύθηκε για τα εξής:

  • να εντείνει τις προσπάθειες, ώστε η ευρωπαϊκή νομοθεσία για το νερό να εφαρμόζεται αποτελεσματικότερα από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών
  • να βελτιώσει τη διαχείριση και διάδοση δεδομένων με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών
  • να εντοπίσει τις βέλτιστες πρακτικές και να προωθήσει τον διάλογο και τη δημιουργία συμπράξεων στον τομέα της ύδρευσης
  • να βελτιώσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των παρόχων υπηρεσιών ύδρευσης
  • να αναδείξει σε ζήτημα προτεραιότητας την καθολική πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής
  • να διενεργήσει πανευρωπαϊκή διαβούλευση για τους κανόνες πόσιμου νερού προκειμένου να αξιολογήσει τις ανάγκες για βελτιώσεις.

Όχι στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης

Οι υπηρεσίες ύδρευσης εμπίπτουν επί του παρόντος στην αρμοδιότητα των δημόσιων αρχών των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι θα εξακολουθήσει να τηρεί στάση ουδετερότητας και σεβασμού έναντι των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών.

Σύμφωνα με τους στόχους της πρωτοβουλίας «Right2Water», η διανομή και παροχή ύδατος θα συνεχίσουν να εξαιρούνται από τους κανόνες της ενιαίας αγοράς και της απελευθέρωσης του εμπορίου. Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επίσης δηλώσει ρητά ότι θα εξαιρέσει το νερό από το πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις παραχωρήσεις , προκειμένου να διασκεδάσει τις ανησυχίες ότι επιχειρούσε να ιδιωτικοποιήσει τις υπηρεσίες ύδρευσης με έμμεσο τρόπο.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Μέχρι σήμερα, 5 και πλέον εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες έχουν υπογράψει πάνω από 20 ξεχωριστές πρωτοβουλίες. Για να θεωρηθεί επιτυχημένη μια πρωτοβουλία, πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 1 εκατ. υπογραφές από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών της Ένωσης, για να μπορεί να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέους κανόνες.

Δελτίο Τύπου - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά θετικά στην πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Right2Water

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι