Navigatsioonitee

ELi määrab kindlaks justiits- ja siseküsimuste prioriteedid aastani 2020 - 14/03/2014

Passi kontrollitakse lennujaama skanneri all © EU

EL soovib lähiaastatel keskenduda Euroopa vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala kindlustamiseks tehtavatele edusammudele.

Asjaomaste prioriteetide, mis hõlmavad teemasid nagu kodanike õigused, varjupaiga- ja turvalisusküsimused, eesmärgiks on tagada, et Euroopa oleks avatud, majanduslikult heal järjel ning ohutu elamiseks ja töötamiseks.

Ühine õigusel rajanev ala

Ühise õigusel rajaneva ala loomine on Lissaboni lepingus määratletud peamine eesmärk. Viimase 5 aasta jooksul on muu hulgas tehtud edusamme õiguskaitsele parema juurdepääsu saavutamisel ning õiglase kohtuliku arutamise tagamisel.

Selleks et lahendada peamised olulisemad probleemid, nagu takistused vaba liikumise puhul, on EL teinud ettepaneku keskenduda järgmistele aspektidele:

  • tagada, et igas liikmesriigis oleksid olemas vajalikud vahendid, et muuta Euroopa õigused tegelikkuseks;
  • ühtlustada olemasolevaid õigusakte, et muuta õigused kättesaadavamaks inimestele ja ettevõtjatele;
  • parandada valitsuste usaldust teiste ELi liikmesriikide kohtusüsteemide vastu.

Rände haldamine

Samal ajal on ELi eesmärgiks teha suuremat koostööd rände-, varjupaiga- ja turvalisusküsimustes.

Prrioriteetid on muu hulgas järgmised:

  • kasutada paremini ära rändest tulenevaid võimalusi, võttes eelkõige arvesse rahvastiku vananemise ning väheneva tööjõu probleemi Euroopas;
  • vähendada ebaseaduslikku sisserännet, võttes näiteks meetmeid nende vastu, kes võtavad tööle ebaseaduslikku tööjõudu;
  • käsitleda varjupaigataotlusi viisil, mis jagab vastutust Euroopa riikide vahel ning võimaldab abi juhul, kui surve on liiga suur. Taotluste ühine menetlemine hädaolukordade puhul on üks võimalus, mida võiks uurida.
  • Samuti Euroopa hoidmine avatud ja turvalisena õiguskaitseasutuste vahelise koostöö kaudu, et lahendada sellised probleeme nagu küberkuritegevus, inimkaubandus ja terrorism. Jõupingutused võivad hõlmata ühiseid koolitusprogramme ning tõhusamat teabevahetust.

Kuidas edasi?

Euroopa Komisjoni määratletud prioriteete hakatakse juunis arutama Euroopa Parlamendi ja Euroopa Ülemkoguga. Lõplik prioriteetide pakett jõustub detsembris.

Pressiteade – ELi siseküsimused: järgmine etapp 

Pressiteade – õigusel rajaneva Euroopa ala loomine 

Küsimused ja vastused: ELi justiits- ja siseküsimuste tulevik English

EL võtab meetmeid õigusriigi põhimõtte kaitsmiseks

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad