Navigačný riadok

EÚ podniká kroky na ochranu zásad právneho štátu - 12/03/2014

Socha bohyne spravodlivosti pred vlajkou EÚ © EÚ

EÚ zavádza nástroj včasného varovania, ktorého cieľom je riešiť možné porušenia zásad právneho štátu už v ranom štádiu a zabezpečiť, že krajiny EÚ ich budú dodržiavať.

Na úrovni Únie už existujú postupy, ktoré sa uplatňujú voči členským štátom v prípade pretrvávajúceho porušovania zásad právneho štátu, ktoré umožňujú presadzovanie základných hodnôt EÚ, ako je rovnosť pred zákonom či vykonávanie verejnej moci len v súlade so zákonom. V najvážnejších prípadoch je možné uplatniť postup podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy, ktorý umožňuje pozastavenie hlasovacích práv krajiny, ak krajina systémovo porušuje zásady právneho štátu.

Nový rámec umožní EÚ nadviazať dialóg s príslušným členským štátom pred tým, ako by malo dôjsť k uplatneniu tohto článku. Takzvaný postup pred uplatnením článku 7 sa aktivuje v prípade vzniku akéhokoľvek systémového ohrozenia zásad právneho štátu, a nie v prípade jednotlivých porušení ľudských práv alebo justičných omylov.

Nástroj varovania

Tento proces má 3 fázy založené na nepretržitom dialógu medzi EÚ a predmetnou krajinou.

  • Prvá fáza: EÚ zozbiera informácie, pričom posúdi, či existujú známky systémového ohrozenia zásad právneho štátu. Ak sa tak stane, EÚ informuje o svojich výhradách a poskytne krajine možnosť vyjadriť sa k situácii.
  • Druhá fáza: pokiaľ sa záležitosť uspokojivo nevyriešila už v prvej fáze, EÚ uverejní odporúčanie, v ktorom identifikuje problémy a dá členskému štátu lehotu na ich vyriešenie.
  • Tretia fáza: EÚ monitoruje kroky, ktoré členský štát podniká. Ak krajina primerane nevyrieši predmetné problémy, EÚ môže použiť jeden z mechanizmov stanovených v článku 7 Zmluvy o EÚ.

Predchádzajúce skúsenosti

EÚ čelila ohrozeniam zásad právneho štátu v prechádzajúcich rokoch hneď niekoľkokrát. Ako príklad možno uviesť

  • deportáciu Rómov z Francúzska v roku 2010 a
  • ohrozenie nezávislosti rumunského súdnictva počas politickej krízy v roku 2012.

Nový rámec poskytuje EÚ nástroje na účinnejšie a efektívnejšie riešenie podobných situácií.

Tlačová správa - Európska komisia predkladá rámec na ochranu právneho štátu v Európskej únii 

Otázky a odpovede – budúcnosť politiky EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy