Navigatsioonitee

EL ärgitab tegutsema andmekaitsereformide elluviimiseks - 28/01/2014

Arvutitel töötavate õpilaste read

EL kutsub üles reformima 1995. aastast pärinevaid Euroopa andmekaitse-eeskirju, et tugevdada õigust eraelu puutumatusele internetis ning aidata ettevõtjaid.

Reformide tulemusena hakkaksid kogu ELis kehtima samad eeskirjad, et lihtsustada ja ühtlustada 1995. aasta andmekaitsedirektiivi, mida liikmesriigid on erinevalt kohaldanud.

Inimestele antaks hõlpsam juurdepääs oma andmetele ning nn õigus olla unustatud, mis võimaldab neil nõuda oma andmete kustutamist, kui puudub õiguslik alus nende säilitamiseks.

Riiklikele andmekaitseasutustele antaks volitused eeskirju eiravaid ettevõtjaid trahvida. Samuti tugevdataks õiguskaitse eesmärkidel kogutavate isikuandmete kaitset.

Tähelepanu pööramine kodanike muredele

Ligikaudu 90% eurooplastest kardab, et mobiilirakendused koguvad nende andmeid ilma nende nõusolekuta. 70% on mures selle pärast, kuidas ettevõtjad neile avaldatud andmeid kasutavad. Andmekaitse tugevdamine aitaks usaldust taastada.

Euroopa Komisjon esitas seadusandliku ettepaneku 2012. aasta jaanuaris, kuid selle peavad heaks kiitma ELi seadusandjana toimivad Euroopa Parlament ja ELi nõukogu. Kokkulepe loodetakse saavutada käesoleva aasta lõpuks.

EL peab ka läbirääkimisi meetmete üle, mille eesmärk on taastada usaldus ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheliste andmevoogude vastu.

Õigus andmekaitsele

Isikuandmed hõlmavad kõike alates isiku aadressist ja lõpetades tema terviseandmete ning sotsiaalvõrgustikes tehtud postitustega. ELi põhiõiguste harta Deutsch (de) English (en) français (fr) kohaselt on liidu kodanikel õigus oma isikuandmete kaitsele.

Kasu ettevõtjatele

Ettepanekutega vähendataks ettevõtjate halduskoormust ja säästetaks hinnanguliselt 2,3 miljardit eurot aastas.

Samuti tagataks ettevõtjatele võrdsed tingimused, kuna samu andmekaitse-eeskirju kohaldataks kõigi ELis tegutsevate ettevõtjate suhtes, isegi juhul, kui nad asuvad väljaspool ühtset turgu.

Väikeettevõtjate suhtes kehtestataks teatavad erandid, et vähendada nende finantskohustust.

ELi andmekaitsepäev – ühinege aruteluga

ELi andmekaitsepäeva tähistamiseks vastavad ELi eksperdid 28. jaanuaril andmekaitset puudutavatele küsimustele. Vestlus toimub reaalajas Twitteri vahendusel Eesti aja järgi kell 13.00–14.30. Vestluses osalemiseks kasutage teemaviidet #EUdataP või #EUchat.

Pressiteade – Andmekaitsereform – ELi ettepanek

KKK – Andmekaitsereform English

Pressiteade – EL kutsub USAd üles parandama ELi kodanike isikuandmete kaitset

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad