Navigatsioonitee

EL tõhustab pettustevastast võitlust - 22/07/2013

Õigusjumalanna ja ELi lipp © EL

Kavandatav ELi prokuratuur uuriks kuritegusid, mis on seotud ELi vahenditega, ning esitaks liikmesriikide kohtutes kahtlusalustele asjaomased süüdistused.

Igal aastal kaob ELi kuludest ja tuludest vähemalt 500 miljonit eurot, mille puhul kahtlustatakse pettust. Euroopa Komisjon soovib kaotada õiguslüngad, mis võimaldavad kurjategijatel maksumaksjate raha ebaseaduslikult enda taskusse panna, luues uue Euroopa Prokuratuuri.

Sõltumatu institutsioonina täidaks Euroopa Prokuratuur English lünga ELi liikmesriikide kriminaalõigussüsteemide (kelle volitused lõpevad riigipiiridel) ning ELi asutuste (kellel puuduvad volitused viia läbi kriminaaljuurdlusi) vahel.

Prokuratuur integreeritaks liikmesriikide kohtusüsteemidesse, mille raames Euroopa prokurörid viiksid ELi liikmesriikides läbi juurdlusi ja esitaksid süüdistusi. Nad töötaksid koos liikmesriikide teenistujatega ning kohaldaksid asjaomase liikmesriigi õigust. Euroopa Prokuratuur tagab, et kõik prokurörid rakendavad kõigis riikides ühetaolist lähenemisviisi.

Kuna kogu struktuuri jaoks kasutataks olemasolevaid vahendeid, oleksid lisakulud väga väikesed.

Liikmesriikide kohtud oleksid vastutavad kohtuliku läbivaatamise eest, s.t, et Euroopa Prokuratuuri otsuseid saaks neis kohtutes vaidlustada.

ELi eelarvevahendite väljapetmises süüdistatavatel oleks samuti rohkem õigusi, sealhulgas õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele, kohtuasja materjalidele juurdepääsule ning advokaadile. Komisjon soovitab samuti, et laiendataks teatavaid mõnedes liikmesriikides juba kohaldatavaid õigusi: vaikimisõigust, süütuse presumptsiooni, õigust saada õigusabi, õigust esitada tõendeid ning õigust tunnistajad ära kuulata.

ELil on juba pettustevastane amet. Kui luuakse Euroopa Prokuratuur ning see hakkab toimima, ei vii pettustevastane amet enam läbi ELi finantshuve kahjustavate pettuste ja muude kuritegudega seotud haldusjuurdlusi, vaid jätkab muude eeskirjade eiramiste, sealhulgas ELi ametnike selliste raskete üleastumiste uurimist, millel puudub finantsmõju.

Ettepanekuid hakkavad nüüd arutama Euroopa Parlament ja liikmesriikide valitsused. Eelnevate kokkulepete kohaselt ei osale selles raamistikus Taani, samal ajal kui Ühendkuningriik ja Iirimaa peavad selgesõnaliselt teatama, kui nad soovivad osaleda. Kui kõik riigid ei soovi uue Euroopa Prokuratuuri loomises osaleda, saab seda teha vähemalt 9 riigi osalusel.

Täiendavalt Euroopa Prokuratuuri kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad