Navigačný riadok

Váhy a súdne kladivko © EÚ

Niektoré krajiny musia urýchliť reformy zamerané na zefektívnenie riešenia občianskych a obchodných vecí. Fungujúce súdnictvo je kľúčovým faktorom z hľadiska prilákania zahraničných investícií a podnikov.

Zlepšenie kvality, nezávislosti a efektívnosti súdnictva v celej EÚ je kľúčom k dosiahnutiu vysokého štandardu výkonu spravodlivosti, ktoré je dôležité pre ľudí a spoločnosti.

Kvalitné súdnictvo zvyšuje príťažlivosť krajiny v očiach investorov a podnikateľov a nepriamo tak prispieva k podpore rastu a tvorby pracovných miest.

Komisia uverejnila po prvýkrát „hodnotiacu tabuľku English “ v oblasti súdnictva, ktorá má členským štátom pomôcť pri zlepšovaní fungovania tohto základného pilieru štátu. Ide o ročné vyhodnotenie efektívnosti súdnictva jednotlivých krajín EÚ pri riešení prípadov z oblasti občianskeho, obchodného a správneho práva.

Z hodnotenia vyplýva, že niektoré vlády musia urýchliť reformy, aby sa vyrovnali ostatným krajinám. Hlavné závery hodnotenia sú:

  • v jednej tretine členských štátov trvajú súdne konania minimálne dvakrát dlhšie ako vo zvyšku Európskej únie, pričom v niektorých prípadoch má počet nerozhodnutých konaní rastúcu tendenciu. Všetci účastníci konaní si želajú, aby súdy rozhodovali bez zbytočných prieťahov;
  • pravidelné monitorovanie a hodnotenie, ktorým sa má zlepšovať rýchlosť a kvalita rozhodovania súdov, v niektorých krajinách EÚ zaostáva;
  • alternatívne spôsoby riešenia sporov (napr. mediácia) môžu znížiť zaťaženie súdov a mali by sa v záujme zníženia počtu nevyriešených prípadov využívať častejšie;
  • vnímanie nezávislosti súdov zo strany podnikov je v niektorých krajinách EÚ veľmi nízke – súdnictvo musí byť vnímané ako prostriedok na vymoženie práv;
  • elektronické systémy môžu prispieť k zníženiu nákladov na konanie pre účastníkov a obmedziť súdne prieťahy;
  • odborná príprava sudcov a primerané materiálne a personálne zabezpečenie sú dôležité z hľadiska zlepšenia efektívnosti.

Ďalšie kroky

Po konzultáciách s vládami štátov EÚ Komisia zohľadní problémy, ktoré boli identifikované v tohtoročnom hodnotení, pri príprave usmernení pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra – každoročného cyklu koordinácie hospodárskych politík zameraného na rast a tvorbu pracovných miest.

Finančné prostriedky, ktoré by členským štátom mali pomôcť pri realizácii dohodnutých reforiem, budú dostupné v rámci nového viacročného rozpočtu DeutschEnglishfrançais .

V hodnotiacej tabuľke sa pomocou konkrétnych ukazovateľov kvality, efektívnosti a nezávislosti súdnictva navzájom porovnávajú členské štáty Európskej únie. EÚ tak môže monitorovať vznikajúce trendy a identifikovať problémové oblasti.

Zabezpečenie efektívneho fungovania justičných systémov všetkých členských štátov je kľúčovým aj z hľadiska jednotného uplatňovania právnych predpisov EÚ, ktoré sa týkajú najrôznejších oblastí – napr. ekonomiky, ochrany spotrebiteľa alebo životného prostredia.

Viac o právnych systémoch jednotlivých krajín a EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy