Navigatsioonitee

Kohtusüsteemi reformid – kõrgemad standardid - 28/03/2013

Haamer ja kaalud © EL

Mõned riigid peavad kiirendama tsiviil- ja kaubandusasjade tõhusat lahendamist käsitlevaid reforme, mis on investeeringute ja ettevõtluse seisukohast ülioluline.

Riiklike kohtusüsteemide kvaliteedi, sõltumatuse ja tõhususe täiustamine kõikjal ELis võimaldab saavutada kõrgeid õigusstandardeid ning on oluline nii inimeste kui ka ettevõtjate jaoks.

Kõrgete standardite olemasolu suurendab riigi atraktiivsust investeeringute sihtpaiga ning ettevõtluskohana, mis omakorda ergutab majanduskasvu ja töökohtade loomist.

Selleks et aidata riikide valitsusi, avaldab komisjon esimese kohtusüsteemide tulemustabeli English . Tulemustabel on iga-aastane hinnang sellele, kuidas ELi liikmesriigid lahendavad tsiviil-, kaubandus- ja haldusasju.

Hinnangust ilmneb, et mõne riigi valitsused peavad kiirendama reformide elluviimist, et saavutada mujal ELis juba kehtestatud kõrgemad standardid. Peamised tähelepanekud on järgmised:

  • ühes kolmandikus ELi liikmesriikides on menetlused vähemalt kaks korda pikemad kui ülejäänutes. Mõnel juhul kasvab seetõttu pooleliolevate kohtuasjade arv. Õigeaegsed otsused on kõigi jaoks olulised;
  • mõni ELi liikmesriik jääb teistest maha korrapärase järelevalve ja hindamise osas, mille eesmärk on parandada kohtumõistmise kiirust ning kvaliteeti;
  • vaidluste lahendamise alternatiivsed meetodid, nagu vahendamine, vähendavad kohtute töökoormust ning neid tuleks laiemalt kasutada;
  • mõnes ELi liikmesriigis ei taju ettevõtjad kohtusüsteemi sõltumatust nii nagu teistes – õigusemõistmist peab näha olema;
  • elektroonilised süsteemid võivad aidata vähendada viivitusi ning kulusid inimestele ja ettevõtjatele;
  • tõhususe suurendamise seisukohast on väga olulised kohustuslikud koolitused kohtunikele ning piisavate vahendite olemasolu.

Järgmised sammud

Pärast ELi liikmesriikide valitsustega konsulteerimist võtab komisjon tulemustabelis tuvastatud probleeme arvesse, kui ta hakkab käesoleva aasta Euroopa poolaasta raames ette valmistama riigipõhiseid soovitusi. Euroopa poolaasta on iga-aastane majanduspoliitika koordineerimise tsükkel, mille eesmärk on edendada majanduskasvu ja töökohtade loomist.

Kokkulepitud õigusreformide korraldamiseks vajalikud rahalised vahendid eraldatakse ELi liikmesriikidele järgmise mitmeaastase eelarve DeutschEnglishfrançais raames.

Tulemustabel võrdleb ELi liikmesriike, kasutades konkreetseid kohtusüsteemi kvaliteedi, tõhususe ja sõltumatuse alaseid näitajaid. See võimaldab ELil jälgida suundumusi problemaatiliste valdkondade tuvastamiseks.

Kõigi riikide kohtusüsteemide tõhusa toimimise tagamine on oluline ka ELi tasandi õigusaktide (nt õigusaktid majanduse, tarbijakaitse ja keskkonna valdkondades) järjekindlaks kohaldamiseks.

Lugege täiendavalt ELi ja tema liikmesriikide kohtusüsteemide kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad