Navigatsioonitee

Teadlikkuse suurendamine kodanike õigustest - 27/12/2012

ELi kodanikud peavad mõistma oma õigusi, et saada kasu kõigist liidu pakutavatest eelistest, nagu näiteks võimalusest elada ja töötada kõikjal ELis.

Paljud inimesed ei tea oma õigusi ELi kodanikena piisavalt hästi, et neid tõhusalt rakendada. 2010. aasta uuringust Englishfrançais selgus, et vaid 43% inimestest teab mõiste „Euroopa Liidu kodanik” tähendust ning peaaegu pooled vastanutest märkisid, et nad ei tea täpselt, millised nende õigused on.

ELi programmi „Kodanike Euroopa” DeutschEnglishfrançais eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust nende õigustest ning edendada Euroopa identiteeti.

Praegune 7-aastane programm lõppeb 2013. aastal. Komisjon on teinud ettepaneku keskenduda järgmisel rahastamisperioodil (2014–2020), mille eelarve on 229 miljonit eurot, meetmetele, mis suurendavad inimeste teadmisi Euroopa Liidu, tema väärtuste ja ajaloo kohta.

Programm aitab ka kaasata inimesi kodanikuühiskonnaga seotud tegevusse debattide ja arutelude kaudu, mille raames käsitletakse ELi mõju inimeste igapäevaelule.

Sõpruslinnade liikumine on üks näide meetmetest, mida programmist toetatakse. Rahastatakse omavalitsuste võrgustikke ning aidatakse neil arendada ühiseid kohalikke projekte.

Kodanike õiguste toetamine

Teadlikkuse suurendamine on osa komisjoni lähenemisviisist kodanike õiguste toetamisel kogu Euroopa Liidus. Sellele lisanduvad nende tõhus rakendamine ja kohaldamise lihtsustamine.

2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta DeutschEnglishfrançais tehti kindlaks peamised takistused, millega inimesed oma õiguste kasutamisel kokku puutuvad, ning 25 meedet, mida EL peaks nende takistuste kõrvaldamiseks võtma.

Mitmete takistuste puhul on seda juba tehtud. Näiteks tegi komisjon sellel nädalal ettepaneku DeutschEnglishfrançais tugevdada õigust konsulaarkaitsele välismaal. Samuti on tehtud ettepanek DeutschEnglishfrançais , milles käsitletakse viise pärandi piiriülese maksustamisega seotud probleemide lahendamiseks.

Mis on ELi kodakondsus?

Iga ELi liikmesriigi kodanik on ka Euroopa Liidu kodanik. Lisaks riiklikele õigustele on neil ELi aluslepingute ning ELi põhiõiguste hartaga English tagatud täiendavad õigused.

ELi kodanikel on õiguse elada, töötada, reisida ning teha sisseoste kõigis 27 liikmesriigis – nii nagu nad oleksid oma päritoluriigis.

Lisateave teie õiguste kohta ELi kodanikuna

2013 - Euroopa kodanike aasta DeutschEnglishfrançais

Kodanike elu lihtsustamine DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad