Cesta

Zvýšení podílu žen ve správní radě podniků na alespoň 40 % - 14/11/2012

Návrh na zajištění vyváženého zastoupení žen a mužů ve správních radách největších evropských podniků.

Zajistíme-li ženám stejné podmínky pro kariérní postup na vyšší pozice, prospějeme tím i konkurenceschopnosti evropského hospodářství. Z výzkumů English vyplývá, že společnosti s vyváženějším zastoupením mužů a žen na vyšších pozicích jsou úspěšnější.

Ke změnám ve struktuře vedení podniků však dochází velmi pomalu. Tak například podíl žen ve správních radách English největších evropských společností kotovaných na burze vzrostl od roku 2010 jen o 2 %: v současné době činí 14 % English . Při takto pomalém tempu bychom genderové rovnováhy ve vedení podniků dosáhli až téměř za 40 let.

Je proto potřeba tempo změny zrychlit. V nedávném průzkumu se téměř 90 % English respondentů vyslovilo pro rovnocenné zastoupení žen ve vedoucích funkcích (za předpokladu stejné kvalifikace) a tři čtvrtiny občanů podporují přijetí legislativy, která by genderovou rovnováhu ve správních radách podniků zakotvila.

Komise proto navrhuje opatření, podle něhož by měl podíl každého pohlaví ve funkci nevýkonných členů správní rady největších podniků kotovaných na evropských burzách činit minimálně 40%.

Navrhovaná opatření DeutschEnglishfrançais by se vztahovala na kotované společnosti, které mají alespoň 250 zaměstnanců a jejichž celosvětový roční obrat činí více než 50 milionů eur. Takovýchto společností je kolem 5 000.

Státní podniky a společnosti, v nichž má stát významný finanční podíl (a tedy i vliv), by musely stanoveného cíle dosáhnout do roku 2018.

Společnosti, jež dosud 40% limit nedosahují, by musely uplatňovat při obsazování daných pozic jasně definovaná pravidla, která by bránila diskriminaci na základě pohlaví, a musely by kandidáty vybírat podle jejich dosažené kvalifikace a praxe v oboru. V případě srovnatelné kvalifikace by se společnosti měly přiklonit k výběru toho pohlaví, které je v dané chvíli ve správní radě nedostatečně zastoupeno. Zpravidla to bývají ženy.

Navrhovaná opatření by byla dočasná – jejich platnost by vypršela v roce 2028, kdy se očekává, že bude vyrovnaného zastoupení obou pohlaví dosaženo.

Společnosti by si rovněž musely stanovit vlastní cíle pro zajištění genderové rovnováhy na pozicích výkonných členů správní rady, a to do roku 2020. U státních podniků by se této rovnováhy mělo dosáhnout do roku 2018. Výkonní členové správní rady rovněž zastávají významné řídící pozice ve společnosti.

Pokud by společnosti stanovená opatření nedodržovaly, mohly by jim být uloženy sankce. Ty by stanovila vláda daného členského státu.

Země, v nichž již systém pro zajištění genderové rovnosti úspěšně funguje, by ho nemusely měnit. Měly by možnost zavést dodatečná opatření, která překračují opatření stanovená Unií.

K zemím, které již pravidla pro vyvážené zastoupení žen a mužů ve správních radách společností prosazují, patří Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko a Španělsko.

Zvýšení motivace

Možnost pracovat ve vedoucích pozicích povzbuzuje více žen k tomu, aby zůstaly déle ekonomicky aktivní. Vede to k vyšší zaměstnanosti žen a k využívání všech jejich schopností v plném rozsahu.

Návrh Komise bude nyní předložen vládám členských zemí a Evropskému parlamentu (ten již právní úpravu těchto otázek několikrát navrhoval).

Více informací o genderové rovnosti ve vedoucích pozicích Deutsch (de) English (en) français (fr)

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy