Navigačný riadok

Základné ľudské práva sa zohľadňujú pri tvorbe politík - 16/04/2012

Bohyňa spravodlivosti a vlajka EÚ © EÚ

Napriek tomu, že sa základné ľudské práva v rastúcej miere zohľadňujú pri tvorbe právnych predpisov, určité mylné predstavy pretrvávajú.

Charta základných práv EÚ English , platná a právne záväzná viac ako 2 roky, vymedzuje práva, ktoré sú chránené v celej EÚ. Chráni práva občanov pokiaľ ide o slobodu prejavu, dôstojnosť, rovnosť alebo prístup k spravodlivosti.

Ak sa domnievate, že pri vykonávaní právnych predpisov EÚ došlo k porušeniu vašich práv, môžete sa obrátiť na vnútroštátny súd alebo ombudsmana. Ak prijaté opatrenia nepovažujete za dostačujúce, môžete svoju sťažnosť adresovať Európskej komisii.

Tá musí zohľadňovať základné práva vo svojich návrhoch nových právnych predpisov a zabezpečiť, aby členské štáty rešpektovali ľudské práva pri vykonávaní práva Európskej únie.

Komisia vydáva každý rok správu, ktorá analyzuje dodržiavanie charty v EÚ. V správe za rok 2011 English sa uvádza, že v dôsledku právnych predpisov EÚ sa zvýšila ochrana niektorých práv – napríklad cestujúci v leteckej doprave budú mať v budúcnosti možnosť požiadať, aby namiesto kontroly bezpečnostným skenerom mohli prejsť iným, alternatívnym typom osobnej kontroly.

Charta má rastúci vplyv aj na rozhodovanie súdov. V roku 2011 bola charta citovaná vo viacerých dôležitých rozhodnutiach týkajúcich sa napríklad práva žiadateľov o azyl na ochranu pred neľudským alebo nedôstojným zaobchádzaním v EÚ alebo porušenia princípu nediskriminácie v prípade rozdielneho poistného pre mužov a ženy.

Napriek jednoznačnému úspechu z právneho hľadiska, občania EÚ často nepoznajú účel a rozsah ochrany práv, ktorý charta poskytuje. Viac ako polovica sťažností, ktoré boli v roku 2011 adresované Komisii, sa týkala oblastí, ktoré nespadajú do kompetencie EÚ.

Ako však vyplýva z prieskumu Flash Eurobarometer Englishfrançais , občania sú o charte lepšie informovaní (64 % v porovnaní so 48 % v roku 2007). Avšak 65 % Európanov uviedlo, že by sa chceli dozvedieť viac o tom, kam sa majú obrátiť v prípade porušenia práv, ktoré im z charty vyplývajú.

Komisia nemôže zasiahnuť, ak sa domnieva, že v členskom štáte došlo k porušeniu základných ľudských práv. Môže konať len v prípade, ak sa tak stalo v súvislosti s vykonávaním právnych predpisov EÚ vnútroštátnymi orgánmi.

Viac o základných právach

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy