Ścieżka nawigacji

Prawa podstawowe priorytetem kształtowania polityki - 16/04/2012

Posąg Temidy z flagą UE © UE

Znaczenie praw podstawowych w unijnym procesie stanowienia prawa ciągle rośnie. Wciąż jednak nie wszyscy o tym wiedzą.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej English , która od 2 lat jest prawnie wiążącym dokumentem, określa prawa chronione w UE. Są to między innymi wolność słowa oraz prawo do godnego, równego i sprawiedliwego traktowania.

Każdy, kto uważa, że jego prawa zostały naruszone w wyniku wdrażania unijnych przepisów, może wnieść skargę do sądu krajowego lub do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeśli otrzymana odpowiedź okaże się niezadowalająca, można skierować skargę do Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska jest odpowiedzialna za zagwarantowanie, by kraje UE przestrzegały praw podstawowych przy wdrażaniu unijnego prawa oraz by wnioski dotyczące nowych krajowych aktów prawnych były zgodne z kartą praw podstawowych.

Co roku Komisja publikuje sprawozdanie na temat przestrzegania karty w całej UE. W sprawozdaniu za rok 2011 English odnotowano, że dzięki unijnym wnioskom legislacyjnym wzrósł poziom ochrony niektórych praw – na przykład praw pasażerów, którzy w przyszłości będą mogli odmówić poddania się kontroli skanerem i zażądać innej formy kontroli bezpieczeństwa.

Karta praw podstawowych ma też coraz większy wpływ na orzeczenia sądów. W 2011 r. powołano się na nią w przełomowym orzeczeniu dotyczącym prawa osób ubiegających się o azyl do ochrony przed nieludzkim lub poniżającym traktowaniem oraz w orzeczeniu stwierdzającym, że różnice w kwotach składek ubezpieczeniowych dla kobiet i mężczyzn są przejawem dyskryminacji.

Choć z prawnego punktu widzenia karta praw podstawowych okazała się sukcesem, wśród obywateli UE pokutuje jeszcze wiele błędnych przekonań co do jej celu i zakresu. Ponad połowa listów przesłanych do Komisji w 2011 r. dotyczyła dziedzin wykraczających poza zakres prawa UE.

Z kolei poziom wiedzy na temat karty wśród obywateli wzrósł w porównaniu z rokiem 2007 r. (z 48 do 64 proc. jak wynika z badania Flash Eurobarometr Englishfrançais ). Jednak 65 proc. Europejczyków twierdzi, że chciałoby wiedzieć więcej na temat tego, do kogo można się zwrócić w przypadku naruszenia gwarantowanych im praw.

Komisja nie może interweniować w przypadku podejrzenia, że w UE doszło do naruszenia praw podstawowych – może ona podejmować działania jedynie wówczas, gdy do naruszenia dojdzie podczas wdrażania prawa UE przez władze krajowe.

Więcej informacji o prawach podstawowych

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki