Navigatsioonitee

Põhiõigused õigusloomes kesksel kohal - 16/04/2012

Õigusjumalanna ja ELi lipp © EL

ELi õigusloomes pööratakse põhiõigustele üha suuremat tähelepanu, kuid väärarusaamad püsivad.

ELi põhiõiguste hartas English , mis on kehtiv ja õiguslikult siduv juba üle kahe aasta, on sätestatud ELis kaitstavad õigused. Need hõlmavad muu hulgas õigust sõnavabadusele, väärikusele, võrdsusele ja õigusemõistmisele.

Igaüks, kes leiab, et ELi õiguse rakendamise läbi on rikutud tema õigusi, võib anda asja liikmesriigi kohtusse või pöörduda riikliku ombudsmani poole. Kui saadud vastus teda ei rahulda, võib ta esitada kaebuse Euroopa Komisjonile.

Euroopa Komisjon peab tagama põhiõiguste austamise ELi õiguse rakendamisel ELi liikmesriikides. Samuti peab ta tagama, et tema ettepanekud uute õigusaktide kohta oleksid põhiõiguste hartaga kooskõlas.

Igal aastal avaldab komisjon aruande harta kohaldamise kohta ELis. 2011. aasta aruandes English märgitakse, et mõnede põhiõiguste kaitset on ELi ettepanekutega tugevdatud. Näiteks on lennureisijatel nüüd õigus ELi lennujaamades soovi korral loobuda turvaskannerist ning taotleda alternatiivset kontrolli.

Harta mõjutab üha enam ka kohtuotsuseid. 2011. aastal viidati sellele Euroopa Kohtu pöördelises otsuses, mis käsitles varjupaigataotlejate õigust kaitsele ebainimliku või alandava kohtlemise eest. Samuti otsustas kohus, et meestelt ja naistelt erinevate kindlustusmaksete nõudmine on diskrimineeriv.

Vaatamata harta edule juriidilises mõttes, ei ole selle eesmärk ja rakendusala ELi kodanike jaoks endiselt päris selged. Üle poole 2011. aastal komisjonile saadetud kirjadest käsitles küsimusi, mis ei kuulu ELi õiguse kohaldamisalasse.

Samal ajal on kodanikud Eurobaromeetri kiiruuringu Englishfrançais kohaselt hartast teadlikumad kui 2007. aastal (64% kõigist eurooplastest võrreldes 48%-ga 2007. aastal). 65% eurooplastest sooviks rohkem teavet selle kohta, kuhu pöörduda, kui nende hartas sätestatud õigusi on rikutud.

Komisjonil ei ole õigust sekkuda, kui on kahtlus, et mõnes ELi liikmesriigis on kodanike põhiõigusi rikutud. Ta võib võtta meetmeid üksnes juhul, kui rikkumine toimub ELi õiguse rakendamisel riiklike ametiasutuste poolt.

Lugege täiendavalt põhiõiguste kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad