Navigatsioonitee

Kuritegevus ei tasu end ära - 15/03/2012

ELi meetmed tugevdaksid olemasolevaid õigusakte, mis käsitlevad raske või organiseeritud kuritegevuse tagajärjel saadud vara konfiskeerimist.

Kuritegelikud rühmitused teenivad igal aastal miljardite eurode väärtuses ebaseaduslikku tulu. Enamik saadud tulust investeeritakse edasi seaduslikku varasse või tegevusse, mis muudab politseil ja muudel õiguskaitseasutustel raskeks nende jälgi tuvastada ja asjaomast vara tagasi saada.

Kuritegelikelt rühmitustelt konfiskeeritakse vaid väike osa. Näiteks said Ühendkuningriigis organiseeritud kuritegevuse rühmitused 2006. aastal tulu hinnanguliselt 15 miljardit naela (18 miljardit eurot), millest vara saadi tagasi vaid 125 miljoni naela (150 miljoni euro) väärtuses.

ELil on ühised eeskirjad ebaseaduslikul teel saadud vara konfiskeerimise kohta. Kuid need eeskirjad on osutunud ebapiisavaks English . Liikmesriigid ei kohalda neid järjepidevalt ning märkimisväärsed erinevused liikmesriikide seaduste vahel takistavad vara konfiskeerimist.

Komisjon kavandab lihtsamaid ja tõhusamaid eeskirju, et kaotada puudused, mida kurjategijad ära kasutavad. Need tagaksid ka selle, et kohtud saaksid jõustada konfiskeerimiskorraldusi kõikjal ELis ning ebaseaduslik vara saadaks tagasi täies ulatuses.

Konfiskeerimine on tõhus kuritegevuse vastu võitlemise vahend ning see toimib hoiatusena. Samuti hoiaks see ära kuritegeliku tulu kasutamise muul kriminaalsel eesmärgil ning kurjategijate imbumise seaduslikku majandusse. Need ettepanekud hõlmavad järgmiseid ühismeetmeid English :

  • hõlbustada sellise vara konfiskeerimist, mis on selgelt seotud süüdimõistetu kuritegudega;
  • lihtsustada menetlusi, et saada tagasi vara, mis on võõrandatud kolmandale isikule, kes oleks pidanud olema teadlik sellest, et vara on saadud kuritegelikul teel;
  • võimaldada konfiskeerida vara juhul, kui süüdimõistvat kohtuotsust ei ole võimalik teha, sest kahtlustatav on surnud, püsivalt haige või põgenenud;
  • tagada, et prokurör ja muud asutused saaksid ajutiselt arestida vara, mille puhul on olemas oht, et see kaob, kui meetmeid ei võeta;
  • nõuda ELi liikmesriikidelt, et nad haldaksid arestitud vara nii, et selle majanduslik väärtus ei väheneks.

Kõnealused meetmed on osa komisjoni ettepanekutest, mis on esitatud kuritegevuse vastu võitlemiseks ja seadusliku majanduse kaitsmiseks. Asjaomased ettepanekud hõlmavad muu hulgas ka korruptsioonivastaste meetmete paketti English .

Hiljutises ELi uuringus DeutschEnglishfrançais osalenud seadsid kuritegevuse vastase võitluse esmatähtsaks ülesandeks, kui neilt küsiti, mida poliitikakujundajad peaksid ELi tugevdamiseks ette võtma.

Lugege täiendavalt vara konfiskeerimise ja tagasisaamise kohta English

Lisateave ELi kriminaalõiguse alase poliitika kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad