Navigatsioonitee

ELi kriminaalõiguspoliitika kavand - 21/09/2011

Haamer ja seaduskogu © iStock/Natalia Lukiyanova

Uue kavaga aidatakse kaitsta kodanikke, rakendades tõhusalt kogu ELi hõlmavaid eeskirju ning määratledes, milliseid rikkumisi käsitletakse kriminaalkuritegudena.

Küsimuse puhul, mida poliitikakujundajad ELi tugevdamiseks teha saavad, peavad kodanikud esmatähtsaks DeutschEnglishfrançais kuritegevuse vastast võitlust.

Kuid vaatamata viimasel aastakümnel tehtud jõupingutustele ei ole Euroopa kriminaalõigus muutunud ühtsemaks ning seda ei rakendata alati õigesti.

Uus õigusraamistik

Tänu 2009. aasta Lissaboni lepingule võib EL rakendada kriminaalõigust oma poliitika paremaks elluviimiseks ning asjaomaseid eeskirju kodanike paremaks kaitseks. ELi institutsioonide ja liikmesriikide parlamentide rolli on tugevdatud ning Euroopa Kohtule on antud volitused täielikuks õiguslikuks järelevalveks.

Kuna kuritegevus tekitab ühiskonnale aastas kulusid umbes 233 miljardi euro väärtuses, siis on kodanike kaitseks oluline koostada selge asjakohane strateegia DeutschEnglishfrançais . Kriminaalõiguse alane tihedam koostöö võib aidata kaasa eeskirjade määratlemisel, milliseid õigusrikkumisi käsitleda kriminaalkorras ning millised oleksid miinimumkaristused.

Suunised liikmesriikidele

Strateegiaga määratakse kindlaks, kuidas ELi liikmesriigid saavad teha koostööd ühtse ja järjepideva ELi kriminaalpoliitika loomisel.

Ühised põhimõtted saavad aidata muuta ELi eeskirju tõhusamaks finantsturu manipulatsioonide ja keskkonna kahjustamise vastases võitluses ning kaitsta ELi maksumaksjaid näiteks pettuste eest.

ELi liikmesriigid peavad täitma järgmisi nõudeid:

  • kriminaalõigus peab jääma viimaseks võimalikuks meetmeks
  • karistusi tuleb kasutada ainult eriti tõsiste rikkumiste puhul
  • uued kriminaalõiguse meetmed peavad arvestama põhiõigustega
  • otsuseid, milliseid kriminaalõiguslikke meetmeid või karistusi määrata, peab toetama selgete faktiliste tõenditega, need peavad vastama kuriteo raskusele ning neid tuleb sõltuvalt asjaoludest teha kas kohalikul, riigi või ELi tasandil.

Võitlus piiriülese kuritegevusega

Paljud kurjategijad tegutsevad piiriüleselt ning ühismeetmed on vajalikud nende tõkestamiseks Euroopa passikontrollita ala eeliste kuritarvitamisel, kui nad hoiavad kõrvale seaduse täitmisest või pööravad enda kasuks eri liikmesriikide õigussüsteemide erinevused.

Kogu ELis kehtivad kriminaalõigust hõlmavad miinimumeeskirjad võivad anda lisaväärtust kodanike kaitsel (eriti juhul, kui inimesed reisivad ja töötavad eri riikides), kandes samas riigile omaseid väärtusi, traditsioone ja valikuid.

Lisateave ELi kriminaalõiguse alase poliitika kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad