Navigatsioonitee

Integratsioonist peaksid kasu saama kõik - 25/07/2011

Joonistus kõnemulliga, mille sees on eri keeltes sõnad © EU

ELi kodanikud ja sisserändajad on ühel meelel, et integratsiooniks on vaja keeleoskust, tööd, kohaliku kultuuri austamist ja kindlat õiguslikku seisundit.

ELi sisserändajad toovad kaasa lisaks erinevustele ka potentsiaali anda väärtuslik panus majanduskasvu ja stabiilsuse edendamiseks.

Kuna Euroopa elanikkond vananaeb ja iive on madal, siis on sisserändajad abiks ELi majanduse käigushoidmisel ning riikide hoolekandesüsteemide rahastamisel. Kuid seda ainult juhul, kui nad on oma asukohamaal täielikult integreerunud.

Komisjoni koostatud uue meetmepaketiga English tõhustataks integreerumist keeleõppe ning parema juurdepääsu abil tööle, haridusele ja koolitusele. Lisaks sellele võideldaks diskrimineerimisega.

Integratsioonipoliitika eest vastutavad liikmesriikide valitsused. Kuid EL võib pakkuda abi ja stiimuleid rahastamise, poliitika koordineerimise ning parimate tavade vahetamise soodustamise kaudu. Uute meetmetega tõhustataks tegevust kohalikul tasandil, rakendades koostööd omavalitsuste, tööandjate, sisserändajate organisatsioonide, teenusepakkujate ja kohalike elanike vahel.

Iga ELi liikmesriik, piirkond või linn valiks ise oma oludele kõige sobivamad meetmed. Tulemusi kajastataks kogu ELi hõlmavate näitajate vahendusel.

Edu saavutamine ei peaks olema raske, võttes arvesse hiljutist sisserändajate integratsiooni käsitlevat Eurobaromeetri uuringut Englishfrançais , mis näitab, et nii ELi kodanikud, kui ka sisserändajad on suures osas samal arvamusel teguritest, mis aitavad kaasa integreerumisele.

Uuring viidi läbi 2011. aasta märtsis ja aprillis ning selle tulemuseks oli arusaamine, et kõik osapooled peavad rohkem pingutama - valitsused, sisserändajad ise ning ka üldsus.

ELi kodanike ja sisserändajate seisukohad seoses integratsiooni mõjutavate teguritega on ühesugused. Asukohamaa keele oskamine, võimalus töötada, kohaliku kultuuri austamine ja selge õigusliku seisundi omamine olid neli esmast tegurit. Mõlema rühma puhul oli esikohal keeleoskus.

Mõlemad rühmad olid nõus sellega, et läbikäimine koolis ja töökohal on oluline ning et segregatsioonil on kahjustav toime.

EL on koduks 20,1 miljonile sisserännanule, kes on pärit kolmandatest riikidest. See on umbes 4% ELi rahvaarvust.

ELi integratsiooniteemaline veebisait DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad