Navigačný riadok

Nerovnomerný pokrok v oblasti základných práv - 20/06/2011

Socha bohyne spravodlivosti s váhami pred vlajkou EÚ © EU

Marginalizovaní Rómovia, kvalita zaobchádzania so žiadateľmi o azyl a hrozby v oblasti ochrany osobných údajov - tri výzvy, ktoré EÚ musí prekonať pri presadzovaní základných práv.

Charta základných práv English EÚ obsahuje spoločné hodnoty svojich občanov, akými sú úcta k ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti, právnemu štátu a rešpektovaniu ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám.

Podľa Agentúry Európskej únie pre základné práva nie je pokrok pri uplatňovaní týchto univerzálnych hodnôt v praxi rovnomerný. Vo svojom ročnom prehľade English uplatňovania charty agentúra požaduje, aby sa EÚ zamerala na tieto tri oblasti: prístup k žiadateľom o azyl, sociálne začlenenie Rómov a ochrana osobných údajov.

Azyl a migrácia

Niektoré štáty EÚ nezvládli v roku 2010 náhly prílev nelegálnych migrantov, čo viedlo k porušeniu základných práv zadržaných prisťahovalcov. Navrhovaný spoločný prístup k žiadateľom o azyl zabezpečí adekvátnu pomoc štátom, ktoré sú vystavené náporom imigrantov.

Rómovia

EÚ musí zvýšiť úsilie v boji proti diskriminácii Rómov, ktorí sa naďalej potykajú s nižšou úrovňou zamestnanosti, nedostatočnými podmienkami na bývanie, prekážkami pri prístupe k zdravotnej starostlivosti a segregáciou vo vzdelávaní.

Ochrana údajov

V niektorých krajinách sa objavili výhrady k smernici EÚ o uchovávaní údajov z dôvodu možného porušenia práva na ochranu súkromia. V zmysle smernice musia telefónni operátori a poskytovatelia internetu zbierať údaje týkajúce sa komunikácie ich zákazníkov. Uvedená legislatíva sa aktuálne preskúmava.

Ako ďalšie porušenia základných práv sa uvádzajú nerovnaký prístup k spravodlivosti pre určitých občanov, pokračujúca vysoká úroveň diskriminácie a porušovanie práv detí v rôznych krajinách.

Dosiahnuté výsledky

Pokrok sa dosiahol v zabezpečení dodržiavania charty zo strany všetkých inštitúcií, úradov a agentúr EÚ. Väčší dôraz sa kladie na práva obetí trestných činov, najmä detí.

Nakoľko je EÚ teraz zmluvnou stranou dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, všetky právne predpisy musia zohľadňovať ich práva. EÚ sa takisto pripravuje na pristúpenie k Európskemu dohovoru o ľudských právach.

Ďalším úspechom je, že všetky členské štáty určili orgány zodpovedné za poskytovanie podpory a poradenstva obetiam diskriminácie.

Agentúra pre základné práva takisto kladne zhodnotila aj inštitút európskej iniciatívy občanov, ktorý umožňuje verejnosti písomne vyzvať Komisiu, aby konala v určitých oblastiach, a posilňuje participatívnu demokraciu.

Viac o základných právach English

Agentúra EÚ pre základné práva Englishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy