Navigatsioonitee

Ebaühtlased edusammud põhiõiguste valdkonnas - 20/06/2011

Õigusjumalanna kuju ELi lipu taustal © EC

Marginaliseerunud romade kogukonnad, varjupaigataotlejate kehv kohtlemine ning andmekaitseohud − need on kolm väljakutset, millega EL peab põhiõiguste valdkonnas tegelema.

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas English sätestatakse selle kodanike ühised väärtused - inimväärikuse austamine, võrdsus, solidaarsus, demokraatia ja õigusriigi põhimõte.

Kuid ELi Põhiõiguste Ameti kohaselt on edusammud kõnealuste üldiste väärtuste tegelikuks muutmisel olnud ebaühtlased. Oma iga-aastases ülevaates English harta kohaldamise kohta kutsutakse ELi üles lahendama kolme põhilist probleemi: varjupaigatoatlejate kohtlemine, romade sotsiaalne kaasamine ning isikuandmete kaitse.

Varjupaik ja sisseränne

Mõned ELi liikmesriigid, kes 2010. aastal seisid silmitsi ebaseaduslike sisserändajate sissevoolu järsu kasvuga, ei suutnud sellega hakkama saada, mis viis kinnipeetute põhiõiguste rikkumiseni. Kavandatav ühine lähenemisviis varjupaigataotlejate suhtes tagaks asjakohase toetuse riikidele, kes on sisserändevoogudest enim mõjutatud.

Romad

EL peab suurendama jõupingutusi romade diskrimineerimise vastu võitlemisel. Romad kannatavad siiani madalama tööhõive ja kehvade majutustingimuste all. Nende puhul kehtivad tõkked tervishoiuteenustele juurdepääsul ning sallitakse endiselt segregatsiooni hariduse valdkonnas.

Isikuandmete kaitse

Mõned liikmesriigid on vastu ELi andmete säilitamist käsitlevale õigusaktile, väites, et sellega rikutakse isikute õigust eraelu puutumatusele. Kõnealuses õigusaktis nõutakse telefoni- ja Internetiteenuseid pakkuvatelt ettevõtetelt nende klientide teabevahetust käsitlevate andmete kogumist. Hetkel toimub asjaomase õigusakti läbivaatamine.

Muude põhiõiguste rikkumiste osas võib märkida teatavate kodanike ebavõrdset juurdepääsu õigussüsteemidele, diskrimineerimise kõrget taset ning laste õiguste rikkumisi erinevates riikides.

Saavutused

Edusamme on saavutatud kõigi ELi institutsioonide, asutuste ja agentuuride harta järgmise puhul. Suurem rõhuasetus on seatud ohvrite, eelkõige laste, õigustele.

Kuna EL ühines ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga, peavad kõik uued õigusaktid vastama ka asjaomase isikuterühma õigustele. EL on samuti valmis ühinema inimõigusi käsitleva Euroopa konventsiooniga.

Üheks edusammuks võib pidada ka ohvrite diskrimineerimise puhul abi ja nõuandeid andvate riikliklike ametiasutuste määramist kõigi liikmesriiikide poolt.

Põhiõiguste amet rõhutas samuti ELi kodanikualgatuse eeliseid, mis võimaldab esitada massipetitsioone ning tugevdada osalusdemokraatiat.

Lugege täiendavalt põhiõiguste kohta English

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet Englishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad