Sökväg

Domare med ordförandeklubba © Corbis

Ett åtgärdspaket ska ge EU-länderna bättre vapen i kampen mot korruption.

Fyra av fem English EU-invånare upplever korruption som ett stort problem i sitt land. Det visar att det behövs ett kraftfullt politiskt engagemang för att göra något åt denna typ av brott och dess ekonomiska, sociala och politiska skadeverkningar.

Mutor, otillbörliga förmåner och olagliga betalningar från enskilda, företag och brottsliga nätverk undergräver demokratin, snedvrider konkurrensen och drabbar dem som är ärliga.

Korruptionen beräknas kosta EU runt 120 miljarder euro om året, dvs. cirka en procent av unionens BNP.

Alla EU-länder har lagar mot korruption men de tillämpas inte alltid på ett konsekvent sätt. För att samla sina krafter har EU-länderna gett kommissionen ett politiskt mandat att ta fram en gemensam strategi mot korruption.

I ett första steg ska kommissionen från och med 2013 publicera utvärderingar vartannat år och på så sätt övervaka vad länderna gör för att förebygga och minska korruptionen. Utvärderingarna ska komplettera rapporterna från internationella organ.

Dessutom finns det förslag om att

  • se över EU:s regler för att göra det lättare att beslagta vinning av brott och för att se till att de nationella domstolarna kan verkställa beslut om förverkande i hela EU
  • ändra bestämmelserna om offentlig upphandling, redovisningsnormer och lagstadgad revision för EU-bolag
  • förbättra ekobrottsutredningarna och hjälpa länderna att samla in tillförlitligare brottsstatistik
  • utöka det rättsliga och polisiära samarbetet och förbättra utbildningen av personal vid rättstillämpande myndigheter
  • ta fram en bättre strategi för att bekämpa missbruk av EU-pengar
  • skärpa kraven på korruptionsbekämpning för länder som vill gå med i EU
  • införa hårdare regler mot korruption i samband med lån och bidrag till andra länder
  • samarbeta närmare med EU-organ som Europol och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

En ny rapport English visar att flera länder fortfarande inte har infört de EU-regler som gör det brottsligt för privata företag både att lämna och ta emot mutor.

Kommissionen kräver rättning i leden och uppmanar dessutom de EU-länder som ännu inte har gjort det att ratificera och följa Europarådets, FN:s och OECD:s överenskommelser om korruptionsbekämpning.

EU vill dessutom bli medlem i Greco, Europarådets grupp mot korruption, som samtliga EU-länder redan ingår i.

Läs mer om korruptionsbekämpning English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar