Διαδρομή πλοήγησης

Δικαστής επί το έργον © Corbis

Δέσμη μέτρων βοηθά τις χώρες της ΕΕ να καταπολεμήσουν τη διαφθορά.

Τέσσερις στους πέντε English πολίτες της ΕΕ θεωρούν τη διαφθορά ως μείζον πρόβλημα στη χώρα τους και τονίζουν την ανάγκη αποφασιστικότερης πολιτικής δέσμευσης για την πάταξη αυτής της μορφής εγκλήματος, καθώς και των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων που προκαλεί.

Δωροδοκίες, μίζες και παράνομες πληρωμές από ιδιώτες, επιχειρήσεις και εγκληματικές οργανώσεις παρακάμπτουν τις δημοκρατικές διαδικασίες, παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της οικονομίας και τιμωρούν τον έντιμο πολίτη.

Το κόστος της διαφθοράς εκτιμάται σε 120 δισ. ευρώ ετησίως, δηλαδή στο 1% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Όλες οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν νομοθεσία κατά της διαφθοράς, αλλά δεν την εφαρμόζουν πάντα με συνέπεια. Για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών τους, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έδωσαν στην Επιτροπή πολιτική εντολή να αναπτύξει κοινή προσέγγιση κατά της διαφθοράς.

Το πρώτο βήμα αφορά εκθέσεις αξιολόγησης - που θα δημοσιεύονται κάθε δύο χρόνια ξεκινώντας από το 2013 - και θα αποσκοπούν στην παρακολούθηση της προόδου που πραγματοποιεί κάθε χώρα για την πρόληψη και τη μείωση της διαφθοράς. Οι εκθέσεις αυτές θα συμπληρώνουν αντίστοιχες αξιολογήσεις που πραγματοποιούν διεθνείς οργανισμοί.

Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν:

  • αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία δήμευσης των προϊόντων εγκλήματος και να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά δικαστήρια θα μπορούν να επιβάλλουν τις αποφάσεις δήμευσης σε όλη την Ένωση,
  • τροποποίηση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, τα λογιστικά πρότυπα και τον υποχρεωτικό λογιστικό έλεγχο όσον αφορά τις επιχειρήσεις της ΕΕ,
  • καλύτερη διερεύνηση της χρηματοοικονομικής διάστασης ποινικών υποθέσεων και παροχή βοήθειας στις κυβερνήσεις ώστε να συλλέγουν ακριβέστερα στατιστικά στοιχεία σχετικά με εγκληματικές ενέργειες,
  • προώθηση της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας και της κατάρτισης των οργάνων επιβολής του νόμου,
  • χάραξη αποτελεσματικότερης στρατηγικής για την καταπολέμηση της κατάχρησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων,
  • επιβολή αυστηρότερων κριτηρίων κατά της διαφθοράς για τις χώρες που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην ΕΕ,
  • θέσπιση αυστηρότερων όρων κατά της διαφθοράς ως προϋπόθεση για την παροχή βοήθειας και επιχορηγήσεων σε άλλες χώρες,
  • στενότερη συνεργασία με υπηρεσίες της ΕΕ, όπως η Europol και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Νέα έκθεση English αποκαλύπτει ότι πολλές χώρες δεν εφαρμόζουν ακόμη τους κανόνες της ΕΕ για την ποινικοποίηση της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας από ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή καλεί αυτές τις χώρες να εφαρμόσουν τους σχετικούς κανόνες. Παράλληλα παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τις συμβάσεις κατά της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Η ΕΕ επιθυμεί να συμμετάσχει στην ομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς (GRECO), στην οποία ανήκουν ήδη όλα τα κράτη μέλη.

Περισσότερα για την καταπολέμηση της διαφθοράς English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι