Kruimelpad

Immigratie in goede banen leiden - 26/05/2011

VN-medewerkers en vluchtelingen in het opvangcentrum in Lampedusa © EU

Met nieuwe maatregelen kunnen de EU-landen de immigratiestromen beter beheersen, voorzien in de vraag naar arbeidskrachten en misbruik voorkomen.

Vrij verkeer van personen is een fundamenteel recht voor alle EU-burgers. Maar het kan onder druk komen te staan door de toenemende immigratie van buiten Europa. De EU moet daar efficiënt mee omgaan en de komst van gekwalificeerde arbeidskrachten aanmoedigen.

Tekorten aan geschoolde arbeidskrachten

Door een laag geboortecijfer en een vergrijzende bevolking neemt de vraag naar arbeidsmigranten in Europa toe.

In 2060 zullen er in Europa 50 miljoen werkenden minder zijn, als er evenveel migranten blijven komen als nu. Als die niet meer komen, zullen er zelfs 110 miljoen werkenden minder zijn om de socialezekerheidsuitgaven, en vooral de pensionen, te betalen.

Alleen al in de gezondheidszorg zullen er in 2020 naar schatting één miljoen vacatures niet kunnen worden opgevuld. Immigranten kunnen helpen dit probleem op te lossen.

Daarom stelt de Commissie nieuwe maatregelen English voor om de migratiestromen uit Noord-Afrika in goede banen te leiden. Het is de bedoeling om arbeiders in sectoren waar een tekort is, gemakkelijker toe te laten tot de EU.

Samenwerken

De EU wil via "mobiliteitspartnerschappen" met Tunesië, Marokko en Egypte arbeidskrachten aanwerven voor sectoren met tekorten. De voorstellen bevatten ook een systeem voor erkenning van diploma's en kwalificaties.

De immigranten die op grond van deze plannen naar Europa komen, moeten voorzien in de vraag naar geschoolde arbeid in de EU.

De EU zal ook repatriëringsprogramma's aanbieden voor diegenen die willen terugkeren naar hun land van herkomst.

Verder moeten de partnerschappen het voor studenten, onderzoekers en zakenmensen gemakkelijker maken een visum voor de EU te krijgen.

Als tegenprestatie moeten de emigratielanden maatregelen nemen in de strijd tegen illegale migratie, hun grensbewaking verbeteren, en smokkel en mensenhandel tegengaan.

Misbruik tegengaan

Tot slot zijn er voorstellen voor nieuwe visumregels English , zodat voor niet-EU-burgers de visumplicht tijdelijk opnieuw ingevoerd kan worden in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij een toevloed van illegale immigranten of grote aantallen ongegronde asielaanvragen.

Volgende stappen

Op de volgende EU-top op 24 juni 2011, zullen de EU-landendeze voorstellen bespreken.

Meer over migratie English

Jaarverslag van de Commissie over immigratie en asiel (2010) English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links