Navigacijska pot

Novi cilji za boljšo vključenost Romov - 07/04/2011

Pet romskih otrok na travniku © EU

Načrt za izboljšanje možnosti izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva in stanovanj za Rome.

Romi je splošen izraz za pripadnike različnih romskih skupnosti: Rome, cigane, Aškale in Sinte. V Evropi živi približno 11 milijonov Romov in so največja narodnostna manjšina. Romi živijo skoraj v vseh državah EU.

Evropski Romi so bolj izpostavljeni revščini kot ostali prebivalci. Mnogi so brez izobrazbe in težje najdejo zaposlitev. Imajo krajše življenje in živijo v slabših stanovanjskih razmerah.

Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov DeutschEnglishfrançais določa cilje na evropski ravni za dvig kakovosti življenja Romov in odpravo socialno-ekonomskih razlik, ki jih ovirajo pri njihovem vključevanju v družbo. Romom želijo zagotoviti:

  • da vsi romski otroci končajo vsaj osnovno šolanje - po ugotovitvah raziskave, opravljene v šestih državah EU, samo 42 % otrok dokonča osnovno šolanje;
  • boljše možnosti za poklicno izobraževanje, zaposlitev in samozaposlitev - stopnja zaposlenosti, zlasti med ženskami, je precej pod evropskim povprečjem;
  • enake možnosti za zdravstveno varstvo, vključno s preventivo, in socialne storitve - prednostna naloga je znižati stopnjo umrljivosti otrok;
  • enake možnosti za stanovanja, tudi socialna - denimo, da se romskim skupnostim omogoči priključitev na javno infrastruktoro, kot sta tekoča voda in elektrika.

Države članice morajo na podlagi teh smernic do konca leta pripraviti nacionalne strategije vključevanja Romov.

Načrt tudi predlaga možnosti za boljšo uporabo sredstev EU, s katerimi bi učinkoviteje podprli vključevanje Romov. Danes večina držav članic pri izvajanju projektov za podporo Romov evropskega denarja ne porablja dovolj smotrno.

Zagotavljanje enakih pravic in možnosti Romom, kot jih imajo vsi drugi prebivalci, je zelo pomembno za njihovo vključevanje v družbo in krepitev družbe kot celote. Prinaša tudi gospodarske koristi. Z ustreznim znanjem in izobrazbo bi Romi lažje našli delo in prispevali h gospodarskemu razvoju, države pa zmanjšale odhodke za socialno podporo in povečale prihodke iz naslova dohodnine.

Komisija bo izvajanje nacionalnih strategij vključevanja Romov spremljala zlasti v okviru Agencije EU za temeljne pravice English ter o rezultatih vsako leto poročala Evropskemu parlamentu Svetu.

Več o Evropski uniji in Romih

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave