Navigačný riadok

Nové ciele pre lepšiu integráciu Rómov - 07/04/2011

Päť rómskych detí stojacich na tráve © EU

Plán zlepšenia prístupu rómskeho obyvateľstva k vzdelávaniu, pracovným trhom, zdravotnej starostlivosti a bývaniu

Pojem Rómovia je všeobecným názvom zahŕňajúcim rôzne skupiny, ktoré sa označujú ako Rómovia, Cigáni, Manuš, Kalé alebo Sinti. Táto populácia predstavuje približne 11 miliónov ľudí a je najväčšou etnickou menšinou v Európe. Takmer v každej krajine EÚ sa nachádzajú komunity rómskeho obyvateľstva.

Podmienky života Rómov v Európe sú horšie ako iných obyvateľov. Mnohí z nich sa nemôžu zamestnať, pretože im chýba primerané vzdelanie. Často žijú v chudobných podmiekach a dožívajú sa nižšieho veku.

The Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov DeutschEnglishfrançais stanovuje celoeurópske ciele zamerané na zvýšenie životného štandardu Rómov a preklenutie socioekonomických rozdielov, ktoré ich oddeľujú od zvyšku spoločnosti. Ide o tieto ciele:

  • zaistiť, aby každé rómske dieťa ukončilo základnú školskú dochádzku - podľa prieskumu v šiestich krajinách EÚ dosahuje tento stupeň vzdelania iba 42 % detí;
  • zabezpečiť plný prístup k odbornému vzdelávaniu, pracovným trhom a podnikaniu - zamestnanosť Rómov (osobitne žien) je hlboko pod priemerom v EÚ;
  • poskytnúť rovný prístup k zdravotnej starostlivosti, preventívnej starostlivosti a sociálnym službám - prioritou je zníženie úmrtnosti detí;
  • zaistiť rovný prístup k bývaniu (vrátane sociálneho bývania) - napríklad pripojením rómskych komunít na verejné dodávky vody a elektrickej energie.

Uvedené usmernenia majú pomôcť členským štátom pri vypracúvaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov, ktoré musia predložiť do konca tohto roka.

V rámci plánu sa tiež navrhujú spôsoby efektívnejšieho využitia dostupných finančných zdrojov EÚ na riešenie problematiky Rómov. Väčšina krajín v súčasnosti nevyužíva pridelené finančné prostriedky na projekty zameraná na integráciu Rómov správnym spôsobom.

Zabezpečenie rovnakých práv a príležitostí pre Rómov je dôležité nielen pre ich integráciu, ale aj pre sociálnu súdržnosť celej spoločnosti. Má to však aj hospodársky prínos. Rómovia, ktorí si vďaka správnym zručnostiam nájdu prácu, budú menšou záťažou pre sociálny systém a zároveň budú prispievať do štátneho rozpočtu, čo prinesie zvyšovanie hospodárskej produktivity.

Komisia bude dohliadať na pokrok pri uplatňovaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov, najmä prostredníctvom Agentúry EÚ pre základné práva English , a bude o ňom každoročne predkladať správu Parlamentu a Rade.

Vic o EÚ a Rómoch

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy