Ścieżka nawigacji

Lepsza integracja Romów - nowe cele - 07/04/2011

Pięcioro dzieci romskich stojących na trawie © UE

Plan na rzecz zapewnienia Romom większego dostępu do edukacji, miejsc pracy, opieki zdrowotnej i mieszkań.

Pojęcie "Romowie" odnosi się do różnych grup romskich, które same mogą określać się jako Romowie, Cyganie, Manusze, Aszkali lub Sinti. Społeczność romska, która liczy około 11 milionów osób, stanowi największą mniejszość etniczną w Europie, a jej przedstawiciele zamieszkują w prawie wszystkich krajach UE.

W Europie Romowie muszą stawiać czoła większym trudnościom niż reszta społeczeństwa. Wiele Romów nie ma wykształcenia, które umożliwiałoby im podjęcie pracy. Często żyją krócej i w złych warunkach mieszkaniowych.

Europejskie ramy na rzecz krajowych strategii integracji Romów DeutschEnglishfrançais określają ogólnounijne cele w zakresie podniesienia poziomu życia Romów i zmniejszenia różnic społeczno-ekonomicznych, które dzielą ich od reszty społeczeństwa. Te cele to:

  • zdobycie przez wszystkie romskie dzieci wykształcenia podstawowego - z przeprowadzonego w sześciu krajach UE badania wynika, że zaledwie 42 proc. dzieci kończy szkołę podstawową
  • pełen dostęp do szkolenia zawodowego, rynku pracy i do możliwości podejmowania pracy na własny rachunek - wskaźniki zatrudnienia, zwłaszcza wśród kobiet, są niższe od średniej w UE
  • równy dostęp do opieki zdrowotnej i profilaktycznej oraz usług społecznych - znaczenie priorytetowe ma zmniejszenie współczynnika umieralności wśród dzieci
  • brak dyskryminacji pod względem dostępu do zakwaterowania, w tym do mieszkań socjalnych - np. poprzez podłączenie osiedli romskich do publicznych sieci wodociągowych i elektrycznych.

Do końca tego roku państwa członkowskie będą musiały przedstawić krajowe strategie integracji Romów uwzględniające powyższe cele.

Poza tym unijny plan zawiera propozycje skuteczniejszego wykorzystania aktualnych funduszy krajowych i europejskich, aby lepiej ukierunkować je na potrzeby Romów. Jak dotychczas, w większości państw członkowskich wyniki wykorzystania unijnych dotacji na projekty związane ze społecznością romską nie są zbyt zadowalające.

Istotne znaczenie dla integracji Romów i dla spójności społecznej ma zapewnienie im takich samych praw i możliwości, jak innym obywatelom. Przyniesie to również korzyści ekonomiczne. Mając odpowiednie kwalifikacje, Romowie będą w stanie znaleźć pracę i tym samym przyczynić się do zwiększenia wydajności gospodarczej, dzięki zmniejszeniu liczby wypłacanych przez państwo zasiłków i zwiększeniu wpływów z podatku dochodowego.

Postępy we wdrażaniu krajowych strategii integracji Romów Komisja będzie monitorować głównie za pośrednictwem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej English i co roku będzie przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z tego działania.

Więcej o UE i Romach

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki