Navigatsioonitee

Romade paremaks integreerimiseks seatud uued eesmärgid - 07/04/2011

Viis roma last murul seismas © EL

Romade haridusele, tööturule, tervishoiule ja eluasemele juurdepääsu parandamist käsitlev kava.

Romadena mõistetakse kõiki erinevaid romaani päritolu rühmi, kes nimetavad ennast romadeks, mustlasteks, manušideks, aškalideks või sintideks. Nad on suurim rahvusvähemus Euroopas, neid on kokku 11 miljonit. Romade kogukondi leidub peaaegu kõigis ELi liikmesriikides.

Romade elu Euroopas on teistega võrreldes keerulisem. Paljudel ei ole töö leidmiseks vajalikku haridust. Nende eluiga on sageli lühem ning nad elavad kehvades tingimustes.

Romade integreerimise riiklike strateegiate ELi raamistikuga DeutschEnglishfrançais kehtestatakse kogu ELi hõlmavad eesmärgid, et tõsta romade elukvaliteeti, vähendades sotsiaal-majanduslikke lõhesid, mis eraldavad neid ülejäänud ühiskonnast. Eesmärgid on järgmised:

  • kõik roma lapsed peavad lõpetama põhikooli - kuues ELi liikmesriigis läbiviidud uuringu kohaselt saavutavad selle ainult 42% noortest
  • täielik juurdepääs kutseharidusele, tööturule ja füüsilisest isikust ettevõtja kavadele - tööhõive määr on oluliselt allpool ELi keskmist, seda eelkõige naiste puhul
  • võrdne juurdepääs tervishoiule, ennetusele ja sotsiaalteenustele - prioriteet on laste suremuse vähendamine
  • mittediskrimineeriv juurdepääs eluasemele, sealhulgas sotsiaalmajadele - näiteks ühendades romade kogukonnad avalikesse vee- ja elektrivõrkudesse

ELi liikmesriigid peavad koostama oma romasid käsitlevad strateegiad vastavalt juhistele aasta lõpuks.

Kavaga nähakse ette mooduseid, kuidas parandada kättesaadavate ELi vahendite kasutamist vastavalt romade vajadustele. Praegu ei kasuta liikmesriigid ELi poolt eraldatud vahendeid piisavalt hästi romadele suunatud projektide toetamiseks.

Romadele teistega võrreldes samade õiguste ja võimaluste tagamine on oluline nende integreerimiseks ning ühiskonna sotsiaalse ühtekuuluvuse kindlustamiseks. Sellest saab ka majandulikku kasu. Töö leidmiseks asjakohaste oskuste omamise puhul saavad romad panustada majanduslikku tootlikkusse, mis vähendab riigi abirahade hulka ning suurendab tulumaksu laekumist.

Komisjon jälgib liikmesriikides romade integreerimise strateegiate väljatöötamist peamiselt Euroopa Põhiõiguste Ameti English vahendusel ning esitab igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule asjaomase aruande.

Lisateave teemal EL ja romad

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad