Навигационна пътека

Ромите - нови цели за по-успешна интеграция - 07/04/2011

Пет ромски деца на поляна © ЕС

План за подобряване на достъпа на ромите до образование, трудов пазар, здравеопазване и жилища.

"Роми" е общо понятие за различните ромски групи, наричащи се роми, цигани, мануши, ашкали или синти. Те са най-голямото етническо малцинство в Европа - около 11 млн. души. В почти всички държави от ЕС има ромски общности.

Ромите в Европа срещат повече трудности в сравнение с останалата част от населението. На много от тях им липсва необходимото за намиране на работа образование. Често те живеят по-кратко и при лоши жилищни условия.

Рамката на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите DeutschEnglishfrançais определя цели на равнище Съюз за повишаване на качеството на живот на ромите и преодоляване на социално-икономическите различия, отделящи ги от останалата част от обществото. Целите са:

  • всички ромски деца да завършват начално училище - според проучване в шест държави от ЕС в момента едва 42 % от тях завършват този образователен цикъл
  • пълен достъп до професионално обучение, трудовия пазар и схемите за самостоятелна заетост - равнищата на заетост, по-специално при жените, са много под средните за ЕС
  • равен достъп до здравеопазване, профилактични грижи и социални услуги, като намаляването на детската смъртност е приоритет
  • недискриминационен достъп до жилища, включително и социални такива - например чрез свързване на ромските общности със системите за обществено водоснабдяване и електроснабдяване

От страните членки на ЕС ще се изисква въз основа на тези насоки да изготвят национални стратегии за ромите до края на тази година.

В плана се предлагат и начини как да се отговори по-добре на нуждите на ромите, като се използва наличното финансиране от ЕС. Към днешна дата повечето държави-членки не използват пълноценно отпуснатите от ЕС средства в подкрепа на насочени към ромите проекти.

Гарантирането на ромите на равни права и възможности с останалите граждани е важно за тяхната интеграция и за социалната сплотеност на обществото. Освен това то ще има и положителни икономически последици. Ако притежават необходимите умения, за да си намерят работа, ромите ще могат да допринесат за производителността на икономиката, като така ще намалее плащането на обезщетения от държавата и ще се увеличат постъпленията от подоходни данъци.

Комисията ще наблюдава напредъка на националните стратегии за ромите, по-специално чрез Агенцията на ЕС за основните права English , и всяка година ще го отчита пред Парламента и Съвета.

Още за ЕС и ромите

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки