Navigačný riadok

Ako odstrániť prekážky, s ktorými sa stretávajú ľudia so zdravotným postihnutím - 15/11/2010

Dievča na invalidnom vozíku © EÚ

EÚ predstavila desaťročnú stratégiu, ktorá má osobám so zdravotným postihnutím zabezpečiť úplné začlenenie do spoločnosti.

Približne 80 miliónov ľudí trpí určitým stupňom zdravotného postihnutia. Pre rôzne fyzikálne prekážky, ako je napríklad prístup do školy alebo práce, sa títo ľudia často môžu stať obeťami sociálneho vylúčenia. Nižšia miera zamestnanosti a vzdelania majú za následok, že miera chudoby je medzi osobami so zdravotným postihnutím o 70 % vyššia ako celoeurópsky priemer.

Cieľom európskej stratégie DeutschEnglishfrançais je uľahčiť zdravotne postihnutým ľuďom ich každodenný život a umožniť im využívať práva, ktoré im vyplývajú z občianstva EÚ.

Stratégia má zabezpečiť prístup k financovaniu z prostriedkov EÚ, zvýšenie informovanosti verejnosti a v neposlednom rade povzbudiť vlády členských štátov, aby spolupracovali pri odstraňovaní prekážok, ktoré osobám so zdravotným postihnutím bránia v úplnom sociálnom začlenení.

Stratégia je takisto dôležitým prvkom v plnení záväzkov, ktoré vyplývajú z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím English, ktorý Únia a jej členské štáty podpísali v roku 2007.

Počas prvých piatich rokov sa stratégia zameriava na tieto ciele:

  • tvorba politík smerujúcich k inkluzívnemu vzdelávaniu na vysokej úrovni;
  • venovanie špeciálnej pozornosti osobám so zdravotným postihnutím v rámci Európskej platformy na boj proti chudobe. Fórum slúži pre odborníkov ako platforma na výmenu osvedčených postupov a skúseností.
  • vzájomné uznávanie preukazov osôb so zdravotným postihnutím v EÚ s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky týkajúce sa práce, pobytu a cestovania;
  • vypracovanie štandardov pre bezbariérovosť volebných miestností a materiálov pre kampaň;
  • presadzovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím pri externej činnosti vrátane rozširovania EÚ, susedských a rozvojových programov.

Komisia zváži predloženie tzv. Európskeho aktu bezbariérovosti, ktorý by mal obsahovať európske štandardy pre výrobky, služby a budovy, v ktorých sídlia verejné inštitúcie. Akt by uľahčil zahraničnú obchodnú výmenu medzi výrobcami asistenčných pomôcok (napr. vozíky alebo klávesnice pre slabozrakých) a viedol tak ku zníženiu cien.

Presadzovanie bezbariérovosti je dôležitým prvkom budovania kultúry rovnosti príležitostí v EÚ, ktorá má však aj ekonomické pozitíva. Podpora priemyselných odvetví, ktoré investujú do výrobkov a služieb pre zdravotne postihnutých, stimuluje inovácie a tvorbu pracovných miest.

Viac o politikách v tejto oblasti

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy