Sökväg

Dina rättigheter ska värnas i hela EU - 19/10/2010

Justitia med balansvåg framför EU-flagga © EU

En ny strategi ska se till att alla EU-länder följer stadgan om de grundläggande rättigheterna, dvs. dina medborgerliga, personliga, ekonomiska och sociala rättigheter.

Stadgan innehåller de allmänna rättigheter som följer av EU-ländernas grundlagar och rättstraditioner, EU-domstolens rättspraxis, den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och andra internationella avtal på området.

Stadgan omfattar frågor som rör oss alla: värdighet, rättvisa, frihet och jämlikhet. Förutom traditionella rättigheter som jämställdhet och skydd av barn, innehåller den också moderna ideal som skydd av personuppgifter, bioetik och insyn i den offentliga förvaltningen.

Kommissionens strategi Englishfrançais ska se till att alla EU-länder följer stadgan när de tillämpar EU-lagstiftningen. Om ett land inte följer stadgan kan kommissionen vidta rättsliga åtgärder.

EU:s beslutsfattare får en checklista för att bedöma hur ett lagförslag kan påverka invånarnas grundläggande rättigheter.

I årliga rapporter ska man bedöma hur strategin fungerar och följa upp hur väl länderna respekterar stadgan. Rapporterna ska bygga på uppgifter från icke-statliga organisationer, människorättsorganisationer, EU-institutionerna, domstolar och nationella myndigheter. Den första rapporten kommer våren 2011.

En annan viktig del av strategin är att hjälpa vanligt folk att bättre förstå sina rättigheter och upplysa om var de kan få hjälp. På EU:s nya e-juridikportal kan du till exempel läsa om hur du går till väga om dina rättigheter har kränkts.

Strategins övergripande mål är att se till att EU:s lagstiftning värnar gemensamma grundläggande rättigheter i hela EU.

Stadgan har funnits sedan 2000, men blev rättsligt bindande först i december 2009 när Lissabonfördraget trädde i kraft.

Läs mer om dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar