Διαδρομή πλοήγησης

Προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ - 19/10/2010

Η Θέμις μπροστά στη σημαία της ΕΕ © EU

Στρατηγική για την τήρηση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σε όλη την Ένωση. Με τον Χάρτη αυτόν κατοχυρώνονται πολιτικά, ατομικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Ο Χάρτης βασίζεται στα οικουμενικά δικαιώματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνταγματικής και νομοθετικής παράδοσης των χωρών μελών της ΕΕ, της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλων σχετικών διεθνών συμφωνιών.

Καλύπτει θέματα που μας αφορούν όλους: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, ελευθερία και ισότητα. Εκτός από τα παραδοσιακά δικαιώματα -όπως η ισότητα ανδρών και γυναικών και η προστασία του παιδιού-, περιλαμβάνει και ιδεώδη της εποχής μας, όπως η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η βιοηθική και η διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης.

Με τη στρατηγική Englishfrançais αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να διασφαλίσει την τήρηση του Χάρτη από τις χώρες μέλη κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μιας χώρας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κινήσει δικαστική διαδικασία εναντίον της.

Οι υπεύθυνοι χάραξης των πολιτικών της ΕΕ έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα τυποποιημένο δελτίο ελέγχου για να αξιολογούν τον αντίκτυπο των προτεινόμενων νομοθετικών μέτρων στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.

Ετήσιες εκθέσεις θα καταγράφουν την πρόοδο στην εφαρμογή της στρατηγικής, καθώς και την τήρηση του Χάρτη από τις χώρες μέλη. Οι εκθέσεις αυτές θα βασίζονται σε στοιχεία που θα παρέχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα δικαστήρια και οι εθνικές αρχές. Η πρώτη έκθεση αναμένεται την άνοιξη του 2011.

Σημαντικός στόχος της στρατηγικής είναι επίσης η παροχή βοήθειας προς τους απλούς πολίτες, ώστε να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους και να ενημερωθούν για το πού μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. Ένας νέος δικτυακός τόπος -η πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice)- θα είναι το πρώτο σημείο όπου οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες σχετικά με τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους με βάση το δίκαιο της ΕΕ.

Πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής είναι να σφυρηλατηθεί μια κοινή συνείδηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη την Ένωση μέσω της ενωσιακής νομοθεσίας.

Ο Χάρτης εκδόθηκε το 2000, αλλά το περιεχόμενό του κατέστη νομικά δεσμευτικό τον Δεκέμβριο του 2009, όταν τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας.

Περισσότερα για τα δικαιώματά σας με βάση το δίκαιο της ΕΕ DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι