Navigatsioonitee

Kirjalik õiguste loetelu kuriteos kahtlustatavate suhtes - 22/07/2010

Õigusjumalanna kuju ELi lipu taustal © EC

Euroopa Komisjon kehtestab eeskirjad, mille kohaselt peavad ELi liikmesriigid kahtlustatava vahistamisel teda tema õigustest kirjalikult teavitama. Kõnealune ettepanek põhineb hiljuti vastuvõetud eelnõul, mis võimaldab kahtlustatavatel kasutada suulise ja kirjaliku tõlke teenuseid.

Sel nädalal esitatud õigusakti eelnõus English , mis on üheks meetmeks ELi ühtsete kriminaalmenetluse normide kehtestamisel, sätestatakse, et õiguste loetelu peab olema koostatud lihtsas igapäevases keeles ning vajaduse ilmnemisel peab seda ka tõlkima.

12 ELi liikmesriiki on juba võtnud käesolevad nn õiguste loetelud kasutusele. Ülejäänud riigid annavad teavet suulisel või kirjalikul teel, mis võib aga juriidilise hariduseta inimestele osutuda raskesti arusaadavaks. Paljud riigid esitavad nõutavat teavet ainult siis, kui kahtlustatav seda palub.

Ettepanek sisaldab ka näidisavaldust kõigis 22 ELi keeles. Liikmesriikidel on seejures valikuvabadus ise valida täpne sõnastus.

Õigusküsimuste volinik Viviane Reding sõnul tagaks õigusakt, et "igaüks saaks kõikjal ELis oma õigustest teavitatud." Eelkõige annaks see eurooplastele välismaal reisides suurema kindlustunde.

Sajad tuhanded ELi kodanikud ületavad iga päev riigipiire. Umbes 47% sakslastest, 34% brittidest ning 16% itaallastest veedavad oma puhkuse mõnes teises ELi riigis.

Käesolev õigusakti eelnõu on vaid teine tehtud samm kavandatud ettepanekute reas kehtestada ühtsed ELi kriminaalmenetluse normid.

ELis viiakse igal aastal läbi 8 miljonit kriminaalmenetlust. ELi asutamislepingutes on sätestatud kahtlustatavate õigused, kuid siiani on riikidel olnud vabadus ise otsustada selle üle, kuidas neid õigusi kohaldada.

Järgmise paari aasta jooksul on ELil kavas luua põhjalik õigusaktide kogumik ning kasutada Lissaboni lepingu alusel uusi volitusi. Tänu asutamislepingule saab EL võtta meetmeid individuaalsete õiguste parandamiseks ja tugevdamiseks.

Käesoleva aasta algul võttis Euroopa Komisjon vastu eelnõu, mille kohaselt peavad ELi liikmesriigid kahtlustatavatel võimaldama kirjaliku ja suulise tõlke teenust. Nimetatud ettepaneku eelnõu on muutumas õigusaktiks.

Järgmisel aastal on kavas esitada kaks ettepanekut, mis käsitlevad õigust saada juriidilist abi ning suhelda sugulaste, tööandjate ning konsulaartöötajatega.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad