Navigatsioonitee

Õiguse ja julgeoleku valdkonna eelised kodanikele ja ettevõtetele - 20/04/2010

Õigusjumalanna kuju ELi lipu taustal © EC

Uus viieaastane kava, milles käsitletakse ELi liikmesriikide koostööd õigusküsimustes ja sisejulgeoleku alal.

Kava koosneb 12 põhiettepanekust ning selles käsitletakse eri valdkondi, nagu küberkuritegevus, piirikontroll, varjupaiga taotlemine ja õiglane kohtupidamine. Üksikasjalikult tuuakse välja ulatuslikud poliitilised eesmärgid, mis esitati detsembris ELi juhtide poolt heaks kiidetud avaliku korra tegevuskavas. 2014. aastani kehtiv Stockholmi programm English käsitleb erinevalt liikmesriikide kavadest õiguse ja turvalisuse küsimusi kõigi 500 miljoni eurooplase seisukohast vaadatuna.

Kuigi ELi liikmesriigid on tugevdanud viimastel aastakümnetel koostööd õiguse ja turvalisuse valdkonnas, on 27 liikmesriigis kehtivate erinevate õigusalaste traditsioonide tõttu eurooplastel veel sageli keeruline elada ja töötada muudes ELi liikmesriikides. Näiteks ei tunnustata teises riigis paljusid tsiviilkäibes olevaid dokumente.

Kava DeutschEnglishfrançais eesmärk on lisaks asjaomaste tõkete vähendamisele tõhustada ka kogu ELi hõlmavat lähenemist piiriülestele küsimustele, nagu reageerimine katastroofidele, sisseränne, organiseeritud kuritegevus ja terrorism.

Vastavalt Stockholmi programmis käsitletud infoajastul kerkivale eraelu puutumatuse küsimusele kutsutakse kavas üles uuendama ELi andmekaitse alaseid õigusakte, mis pärinevad aastast 1995, ning pidama läbirääkimisi USAga finantsteabe jagamiseks terrorismivastase võitluse eesmärgil. Kava hõlmab ettepanekuid käsitleda identiteedivargust ja rünnakuid infosüsteemidele kriminaalkuriteona.

Prioriteetne teema on ka tõhustada süüdistatavate õiguste kaitsmist kriminaalmenetluses. Esitatakse ettepanekud, mille kohaselt tagataks süüdistatavatele parem juurdepääs teabele, õigusnõustamisele ja -abile. Need ettepanekud lisanduvad eelmisel kuul esitatud ettepanekule, milles käsitletakse tõlkide ja tõlkijate teenuste tagamist süüdistatavatele, kes ei räägi asja menetlevas kohtus kasutatavat keelt.

Samuti kutsutakse kavas üles töötama välja kogu ELi hõlmav lähenemiskeeld ning põhjalikud eeskirjad ohvri õiguste kaitseks. 1999. aastal loodud liikmesriikide prokuröre, täitev- ja politseiasutusi koondav Eurojust saab õiguse lisaks uurimises osalemisele ka seda algatada. On võimalik, et luuakse Euroopa prokuratuur, mis tegeleks ELi finantshuvide rikkumistega, nagu näiteks maksupettused.

Käesoleva aasta alguses esitas komisjon ettepaneku anda Euroopa piirikontrolli agentuurile Frontex English rohkem ülesandeid. Järgnevad ettepanekud seoses ühise varjupaigasüsteemi ja automaatsete piiriületusseadmetega passivabas Schengeni alas.

 

Küsimused ja vastused õiguse ja turvalisuse kohta English

ELi poliitika õiguse ja kodanike õiguste valdkonnas

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad