Navigatsioonitee

Kaitse kõige nõrgematele - 29/03/2010

EL tõhustab võitlust inimkaubanduse ja laste seksuaalse kuritarvitamise vastu.

Komisjon kutsub üles võtma karmimaid meetmeid inimkaubanduse ja laste seksuaalse ärakasutamise vastu. Komisjoni väitel on Euroopa kaotamas lahingut nende kuritegude vastu.

Usaldusväärset statistikat Euroopasse toodud või Euroopa piires inimkaubanduse ohvriks langenud inimeste kohta on vähe, kuid tõenäoliselt ulatub nende arv mitmesaja tuhandeni. Enamik neist peab elatist teenima prostitutsiooni või ebaväärikate tööga. Samas jõudis 2006. aastal (sellest aastast pärineb kõige hilisem statistika) kogu ELis kohtusse üksnes 1 500 inimkaubandusega seotud juhtumit. Ainult 3 000 ohvrit said abi.

Inimkaubandus on väga tulutoov ning enamik sellega tegelevatest isikutest on professionaalsed organiseeritud kurjategijad. Enamik neist resideerub väljaspool ELi, kuid ka ELi sisesed võrgustikud on kasvamas, eelkõige pärast Euroopa Liidu idasuunalist laienemist.

Uute ettepanekute kohaselt ajakohastataks olemasolevaid õigusakte, julgustades ELi riike leidma kodanikke, kes panevad toime kuritegusid teistes riikides, ning kasutama organiseeritud kuritegevuse uurimiseks agressiivsemaid meetodeid, nagu telefonide pealtkuulamine jne.

Kavandatud eeskirjadega püütakse ühtlustada ELi õiguse kohaldamist eri liikmesriikides ning võimaldada ohvritele paremat kaitset ja tuge. Kõnealuste meetmete rakendamise jälgimiseks loodaks sõltumatud riiklikud asutused.

Seoses laste seksuaalse ärakasutamisega soovib komisjon nii karmimaid karistusi kui ka seksuaalkurjategijate tõhusamat ravi.

Uue direktiiviga keelataks õigusrikkujatel osalemine tegevuses, mis eeldab kontakti lastega. Umbes 20% seksuaalkurjategijatest paneb pärast süüdimõistmist toime uue kuriteo.

Samuti töötataks välja süsteem, et tõkestada juurdepääs lastepornot sisaldavatele veebisaitidele.

Uuringutest selgub, et Euroopas langeb 10–20% lastest seksuaalse kuritarvitamise ohvriks. Seksuaalse vägivalla teatavate vormide, sealhulgas lastepornot sisaldavate veebisaitide levik laieneb.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad