Navigatsioonitee

Lobitöö tähelepanu keskmes - 28/10/2009

Lobistid Euroopa Parlamendis © Reporters

Aruanne: huvide esindajate register on muutnud ettevõtluskliimat.

ELi otsustusprotsessi läbipaistvamaks muutmise püüdluste raames käivitas komisjon 2008. aastal registri, millesse kaasata kõik huvide esindajad – need on kõik poliitika kujundamist mõjutada püüdvad esindajarühmad.

Asjaomast vabatahtlikku kava käsitlevas esimeses iga-aastases ülevaates märgiti, et registreeritud organisatsioonide ja üksikisikute arvuks on praegu 2100 ning see aina kasvab. Julgustavalt mõjub asjaolu, et enamik registreerunutest on organisatsioonid, mitte üksikisikud.

Aruandes märgitakse, et mõned lobistide reguleerimise pooldajad soovivad asjaomase registreerimise kohustuslikuks muuta. Samas leitakse aruandes, et kohustuslik registreerimine ei ole õigustatud, kuna asjaomases registris osalemise määr on väga kõrge.

1990ndatel aastatel hakati regulatiivseid funktsioone järk-järgult ELi liikmesriikidelt ELi institutsioonidele üle kandma. Sellega kaasnes lobistide vool. Aastaks 2000 olid end Brüsselis sisse seadnud hinnanguliselt 2 600 huvide esindajate rühma.

Volinik Siim Kallase sõnul on register muutnud komisjoni ettevõtluskultuuri. ELi ametnikud kaaluvad nüüd hoolikalt, enne kui kohtuvad huvide esindajatega, kes ei ole end registreerinud. Mõned ELi asutused on registreerimata organisatsioonid oma andmebaasidest kustutanud või võtnud samalaadseid meetmeid.

Kuid sugugi mitte kõik ei ole registriga rahul. Paljud õigusbürood ning mõttekojad on seda boikoteerinud. Juristid kardavad, et see rikub nende kliendi konfidentsiaalsust käsitlevaid eeskirju ning mõttekojad väidavad, et nende tegevus ei ole käsitletav lobitööna. Komisjon loodab need küsimused lahendada, muutes registri sisu selgemaks ning luues eraldi kategooria mõttekodadele. Samuti vaatab komisjon läbipaistvuse tõhustamise eesmärgil üle finantsandmete avalikustamist käsitlevad eeskirjad.

Registrisse kantud isikud ja organisatsioonid peavad märkima, millised on nende lobitööga seotud kulud ning peavad komisjoni personaliga suhtlemisel järgima käitumisjuhendit. Siiani on esitatud vaid 10 kaebust, millest ühe puhul rakendati karistusmeedet – ajutine kõrvaldamine registrist.

Komisjon kavatseb nüüd luua parlamendiga ühise registri. Kõnealused kaks institutsiooni on juba käivitanud ühise veebilehe oma registritele juurdepääsuks.

Tutvuge huvide esindajate registriga

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad