Navigačný riadok

Zjednodušenie dedičských konaní - 15/10/2009

Muž píšuci atramentovým perom ©Reporters

Návrh spoločných pravidiel pre cezhraničné dedičské konania.

Obyvatelia Európy, ktorí zdedia majetok v inej krajine EÚ, sa často stretávajú s mnohými administratívnymi prekážkami. Dedičské právo sa líši od krajiny ku krajine a je často nejasné, ktorý právny systém sa má uplatniť.

Hľadanie riešenia si zväčša vyžaduje mnoho času a peňazí. V niektorých prípadoch dedičia dokonca úplne rezignujú a majetku, ktorý sa nachádza v cudzine, sa vzdajú.

Komisia prichádza s návrhom, podľa ktorého by sa cezhraničné dedičské práva mali zjednodušiť. V súlade s navrhovanými pravidlami, by si ľudia žijúci v zahraničí mohli zvoliť na vykonanie dedičského konania predpisy krajiny, ktorej sú štátnymi príslušníkmi.

V ostatných prípadoch by sa na celú pozostalosť vrátane majetku v inej krajine EÚ uplatnili predpisy štátu, na území ktorého mala zosnulá osoba pobyt.

Cieľom je predísť protichodným súdnym rozhodnutiam vydaným v rôznych členských štátoch EÚ o tej istej pozostalosti. O celom dedičstve bude konať jediný orgán, či už v krajine pobytu alebo krajine pôvodu.

Komisia takisto navrhuje, aby sa vytvoril certifikát, ktorý umožní dedičom a osobám povereným správou dedičstva jednoduchým spôsobom preukázať ich postavenie v inej krajine. Krajiny EÚ totiž nie vždy vzájomne uznávajú dedičské dokumenty.

Približne 450 000 dedičských konaní v EÚ ročne zahŕňa cezhraničný prvok. Celková odhadovaná hodnota tohto majetku je 120 miliárd EUR ročne.

Podľa komisára pre spravodlivosť Jacquesa Barrota poskytnú navrhované predpisy väčšiu právnu istotu a flexibilitu.

Obyvatelia a právni odborníci budú podľa jeho slov môcť pochopiť a do určitej miery si aj zvoliť pravidlá, ktoré sa uplatnia na pozostalosť bez ohľadu na to, kde sa majetok nachádza.

Opatrenia neovplyvnia dedičskú daň, ktorá sa bude naďalej spravovať podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ako aj otázky týkajúce sa osôb, ktoré majú nárok na dedičstvo, a spôsobu rozdelenia pozostalosti medzi dedičov.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy