Navigatsioonitee

Lihtsam testamendi menetlemine - 15/10/2009

Sulepead käes hoidev mees ©Reporters

Ettepanek piiriüleste pärimisasjade suhtes kohaldatavate ühiste eeskirjade kohta

Mõnes muus ELi liikmesriigis kinnisvara pärivatel eurooplastel tuleb sageli tegemist teha bürokraatiaga. Pärimisseadused on riikide lõikes väga erinevad ning sageli on ebaselge, milline õigussüsteem konkreetset pärimisasja hõlmab.

Sellises bürokraatiarägastikus ekslemine võib olla kulukas ja aeganõudev. Mõned pärijad annavad alla ja lihtsalt loobuvad teises riigis asuvast kinnisvarast.

Nüüd teeb komisjon ettepaneku piiriüleste pärimisõiguste lihtsustamise kohta. Kavandatud eeskirjade kohaselt võib välisriigis elav inimene valida, et tema testamenti menetletakse vastavalt selle riigi seadustele, mille kodanik ta on.

Vastasel juhul kohaldatakse kogu pärandi (isegi kui see sisaldab teises ELi liikmesriigis asuvat kinnisvara või muid varasid) suhtes selle riigi seadusi, kus lahkunu elas.

Eesmärk on teha lõpp olukorrale, kus sama pärandit käsitlvad eri liikmesriikide otsused on vasturääkivad. Kogu pärandiasjaga tegeleb üks ametiasutus, asugu see siis kas elukoha- või päritoluriigis.

Samuti teeb komisjon ettepaneku luua Euroopa pärimistunnistus, mis võimaldaks pärijatel ja pärandi hooldajal lihtsamini teises riigis oma õigusi ja volitusi tõendada. Praegu ei tunnusta ELi liikmesriigid alati üksteise poolt välja antud pärimisdokumente.

Igal aastal avatakse Euroopa Liidus 450 000 rahvusvahelist pärimisasja. Nendega seotud vara koguväärtus on aastas hinnanguliselt üle 120 miljardi euro.

Vabadus-, turvalisus- ja õigusküsimuste eest vastutava voliniku Jacques Barrot' sõnade kohaselt suurendab selline süsteem nii õiguskindlust kui ka paindlikkust.

„On äärmiselt tähtis, et nii tavakodanikud kui ka õigusala töötajad mõistaksid ja saaksid teataval määral ise valida, milliseid eeskirju kohaldatakse kogu pärandvara suhtes, olenemata selle asukohast.”

Pärandvara maksustamist ettepanekuga ei muudeta ning see toimub ka edaspidi vastavalt liikmesriigi õigusele. Samuti ei mõjuta ettepanek seda, kes pärib või kuidas pärijad vara omavahel jagavad.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad