Navigatsioonitee

Elamine välismaal ELi piires - 02/07/2009

Euroopa kaartidel lebav kohver ©EC

Mõned ELi liikmesriigid on teinud teiste ELi liikmesriikide kodanikele elamislubade saamise keeruliseks.

Ligikaudu 8 miljonit eurooplast elab ja töötab mõnes ELi liikmesriigis väljaspool oma kodumaad ning kasutab seega ühte oma põhiõigust ELi kodanikuna. Kuid see ei ole alati lihtne.

Võltsabielude ja ELis elamisõiguste muud liiki kuritarvitamise piiramiseks on mõned liikmesriigid seadnud lubade väljastamisel teatavad tingimused, mis rikuvad ELi seadust.

Seaduse keerukusele viitavate kaebuste tõttu avaldas komisjon hiljuti juhised English, milles on elamisõigusi selgitatud.

Kõige levinumad rikkumised on seotud inimestega väljastpoolt ELi, kellel on tänu eurooplastega sõlmitud abieludele samuti õigus ELis vabalt elada ja liikuda.

Veel alles hiljuti nõuti, et väljastpoolt ELi pärit abikaasadel oleks juba elamisluba mõnes teises ELi liikmesriigis enne, kui neil oleks võimalik saada see kõnealuses uues riigis. See muutis riikide jaoks lihtsamaks nende abikaasade riigist väljasaatmise, kelle puhul kahtlustati eurooplasega abiellumist üksnes ELi sisserändamise eesmärgil. Kuid pöördelise otsuse tegemisel eelmisel aastal leidis Euroopa Kohus, et kõnealune nõue rikub abikaasade õigusi.

Samuti on laekunud kaebusi, et mõned ELi liikmesriigid nõuavad elamisloa taotlemisel ELi kodanikelt ebavajalike dokumentide esitamist.

Uutes juhistes nenditakse, et ELi riigid võivad väljastpoolt ELi pärit abikaasadelt nõuda viisa olemasolu. Kuid samas täpsustatakse nendes, et riiklikud ametiasutused peavad abikaasadele viisa väljastama. Euroopa Liidu liikmesriigid võivad võimalikke võltsabielusid lähemalt uurida, kuid selle aluseks tuleb võtta selgelt määratletud kriteeriumid. Samuti peavad nad tagama, et iga juhtumi puhul kaalutakse kõiki asjaolusid.

Inimese võib riigist välja saata, kui ta kujutab endast ohtu riigi põhihuvidele. Vaba liikumist võib piirata ka riikliku julgeoleku kaalutlustel.

Eelmisel aastal kontrollis EL vaba liikumist käsitleva 2004. aasta direktiivi järgimist ning leidis, et paljud ELi õigust ülevõtvad siseriiklikud õigusaktid olid väga puudulikud. Mitte ühelgi liikmesriigil ei olnud õnnestunud ELi õigusakte täielikult, tõhusalt ega täpselt üle võtta.

Vaba liikumine ELis – põhiõigus English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad